Home

Hvad er den europæiske fællesakt

Den Europæiske Fællesakt Bklassensblo

Den Europæiske Fælles Akt. Hvad er Den Europæiske Fælles Akt: Den Europæiske Fælles Akt trådte i kraft 1. juli 1987. Hovedformålet med traktaten er at man gennemførte den første revision af Rom-Traktaten. Den lyder på at etablere det indre marked og det politiske samarbejde i Europa. Hvad er det indre marked Den Europæiske Fælles Akt, EF-pakken, traktat med ikrafttrædelse 1.7. 1987. Det Europæiske Økonomiske Fællesskab blev derved udvidet med et udenrigspolitisk samarbejde. Ifølge Fællesakten skal Det Europæiske Råd lede både det hidtidige samarbejde og det udenrigspolitiske, ligesom en række ændringer i Fællesskabets eksisterende. Den Europæiske Union er ikke en stat, men et unikt partnerskab mellem europæiske lande, der kaldes medlemsstater. Sammen dækker de en stor del af det europæiske kontinent. Unionen er hjem for mere end 510 millioner mennesker, dvs. omkring 7 % af verdens befolkning. Enhver, der er statsborger i en EU-medlemsstat, har også unionsborgerskab Hvad var Den Europæiske Fællesakt? Den næste store ændring af samarbejdet kom små tyve år efter med Den Europæiske Fællesakt, den blev underskrevet i 1986 og trådte i kraft året efter i 1987. Den Europæiske fællesakt - eller EF-pakken, som den blev kaldt i Danmark - var det endelige forsøg på at skabe et fællesmarked for. Med Europæiske ERV får du markedets bedste rejseforsikring i hele verden og hjælp fra vores alarmcentral 24/7. Bestil online eller ring 33 25 25 25

Den Europæiske Centralbank (ECB) forvalter euroen og danner ramme om og gennemfører EU's økonomiske og monetære politik. Dens vigtigste mål er at holde priserne stabile og dermed støtte den økonomiske vækst og jobskabelsen. Hvad laver ECB Køb en billig rejseforsikring hos Europæiske ERV - Rejseforsikringer i hele verden Uanset om du har behov for en rejseforsikring, der dækker dig på alle dine rejser de næste 12 måneder, eller du blot skal rejse i to dage, eller du har brug for en afbestillingsforsikring, så finder du den her

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er barn af en tid, som i høj grad stadig slikkede sårene efter Anden Verdenskrig. Krigen, og især forbrydelserne begået af det nazistiske regime, viste, hvor sårbare menneskerettighederne er, hvis ikke verdenssamfundet påtager sig et ansvar Det Europæiske Fællesskab (EF) var en europæisk overnational organisation, der var forløberen for Den Europæiske Union (EU). EF ophørte med at eksistere 1. december 2009, da Lissabontraktaten trådte i kraft og hvor samtlige aktiviteter fra EF blev overført til EU

Europa-Parlamentet Det Europæiske Råd Rådet for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen Den Europæiske Unions Domstol Godt klaret! Det er lykkedes dig at udpege, hvem der gør hvad i E Det officielle navn er Den Europæiske Fællesakt. Formålet med denne traktatændring var at gennemføre det indre marked, som det var blevet foreslået af Kommissionen i 1985. 1986: 1. januar 1986 er det Portugal og Spanien, der bliver medlemmer Største forandringer: Oprettelse af Den Europæiske Union og indførelse af den fælles beslutningsprocedure, der giver Parlamentet mere indflydelse på beslutningsprocessen. Indførelse af nye samarbejdsformer for medlemslandenes regeringer - for eksempel angående forsvar og retlige og indre anliggender Hvad er den Europæiske Fællesakt (fra 1987)? 300. Når et land ønsker at tilbagerulle (dele af) EU-samarbejdet. Hvad er disintegration? 300. Formanden for EU-rådet Ideen om en økonomisk og monetær union tages op igen i Den Europæiske Fællesakt. 1988 Det Europæiske Råd bekræfter, at det er målet at gennemføre Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). En ekspertkomite med den daværende formand for Europa-Kommissionen, Jacques Delors, i spidsen undersøger, hvordan ØMU kan realiseres

Den Europæiske Fælles Akt Gyldendal - Den Store Dansk

Den græske hovedstad har mere end tre millioner indbyggere, hvis forstæderne tælles med, men listen regner kun befolkningstallet indenfor bygrænsen med. Ser vi kun på byer, der er en del af den Europæiske Union (EU) og altså ikke bare kontinentet Europa, er London den største by efterfulgt af Berlin og Madrid SÅ HVAD ER EGENTLIG GDPR? Persondataforordningen - General Data Protection Regulation - er en bindende lovgivning skabt af den Europæiske Kommission. Lovgivningen, som trædte i kraft den 25. maj 2018, har erstattet tidligere EU databeskyttelsesdirektiver og forskellige nationale regler Siden Rom-traktatens indgåelse i 1958, der oprettede det daværende Europæiske Fællesskab (EF), er traktatgrundlaget blevet ændret fem gange i forbindelse med Den Europæiske Fællesakt (1986), Maastricht-traktaten (1993), Amsterdam-traktaten (1998), Nice-traktaten (2001) og senest Lissabon-traktaten (2007), der trådte i kraft fra december. Det indre marked i EU med rødder tilbage til 1957, ved Rom-traktaten (EF-traktaten) samt Den Europæiske Fællesakt i 1986, bestod oprindelig af 6 forskellige skattesystemer. I dag består EU af 27 forskellige skattesystemer og det indre marked reguleres af Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (herefter benævnt EUF-Traktaten) Denne del af integrationen blev forstærket i 1986 med vedtagelsen af Den europæiske Fællesakt, som skulle sikre fri bevægelighed af varer, tjenester, kapital og personer inden for Det indre Marked i EF-området. En del af arbejdet med opbygning af Det indre Marked bestod i at fjerne tekniske handelshindringer for eksport og import

Det officielle navn er Den Europæiske Fællesakt. Formålet med denne traktatændring var at gennemføre det indre marked, som det var blevet foreslået af Kommissionen i 1985. 1993:Maastricht-traktaten trådte i kraft i november 1993 efter en folkeafstemning i EUs medlemslande, heriblandt Danmark, hvor den måtte til afstemning hele to gange Den Europæiske Centralbank (ECB) er centralbank for de 19 lande i Den Europæiske Union, der har indført euroen. Det er vores primære opgave at fastholde prisstabilitet i euroområdet og derved bevare den fælles valutas købekraft , Denne EU institutions medlemmer er direkte valgt af befolkningen, og blev tidligere lidt hånligt kaldt Mickey Mouse parlamentet, men har idag ret stor indflydelse på EUs lovgivning, Denne institution har eneret/monopol på at fremlægge nye lovforslag i EU, Her mødes medlemslandenes fagministre, Denne institution er nødvendig, hvis et medlemsland ikke overholder vedtaget EU lo Nørgaards linje forblev i store træk Socialdemokratiets europapolitik frem til vedtagelsen af Den Europæiske Fællesakt i 1986 og medførte, at Danmark forholdt sig negativt til enhver udbygning af det europæiske samarbejde i mere forpligtende retning, og at man fastholdt et ønske om at bevare den institutionelle status quo fra 1972 EU, Den Europæiske Union, før 1993 EF (De Europæiske Fællesskaber), omfatter 28 lande med ca. 508,2 mio. indbyggere (2015). Landene er alle demokratier, og økonomisk hører de sammen med USA og Japan til verdens førende industrielle magter

Hvad er Den Europæiske Bankunion? Ifølge Lars Løkke Rasmussen er løsningen på de omfattende sager om svindel med udbytteskat et stærkere europæisk samarbejde, hvor Den Europæiske Bankunion er en del af svaret. Men har bankunionen noget med bankers forbindelser til økonomisk kriminalitet at. En arrestordre, der er udstedt af en medlemsstats judicielle myndigheder, er gyldig på hele EU's område. Den europæiske arrestordre har kunnet anvendes siden den 1. januar 2004. Den erstattede de langvarige udleveringsprocedurer, der tidligere fandtes mellem EU-landene 2) Hvorledes kan vi, ved inddragelse af integrationsteorier, karakterisere den europæiske integration? 3) Hvad er baggrunden for finanspagten, og hvilken betydning har denne for den europæiske integration? 1.4 Begrebsafklaring Europæisk integration: Den europæiske integration kan defineres som værende et samarbejde på tværs af politisk.

yderligere integration ved diverse folkeafstemninger i modsætning til, hvad man ser blandt befolkningen. Dette er dog ikke en entydig tendens. Ved vedtagelsen af Den Europæiske Fællesakt (populært kaldet EF-pakken) forholdt det sig omvendt. Her ønskede et flertal af folketingspolitikerne et nej til traktaten 1. Hvad var den primære ide bag det Europæiske Kul og Stål Fællesskab? (A) at hindre fremtidige krige (B) at sikre økonomisk vækst (C) at forhindre Sovjetunionens ekspansion . 2. Hvem udviklede ideen til det Europæiske Kul og Stål Fællesskab? (A) Jean Monnet (B) Charles de Gaulle (C) Jacques Delors . 3. Hvilket element indgår . ikk

Dit EU HVAD ER DEN EUROPÆISKE UNION

Hvad er Den Europæiske Sprogdag? Dagen udspringer af successen med Det Europæiske Sprogår 2001. Dengang lykkedes det at involvere millioner af mennesker på tværs af 45 deltagende lande i aktiviteter, der hyldede den sproglige mangfoldighed i Europa og fremmede sproglæring Hvordan er Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd og direktion sammensat? Den Europæiske Centralbank, ECB, har en direktion på 6 medlemmer, som vælges for 8 år ad gangen af Det Europæiske Råd. Direktionen er en del af Styrelsesrådet

EU - Den Europæiske Union faktalin

Nedenfor vises de månedlige bruttogrundlønninger for de ansatte i Den Europæiske Revisionsret - herunder medlemmerne. Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union fastsætter disse grundlønninger, som er fritaget for national beskatning, men beskattes med en EU-skat Den fjerde måde, hvorpå du kan opnå beskyttelse i EU, er den internationale løsning. Du kan bruge din nationale, regionale eller europæiske varemærkeansøgning til at opnå international beskyttelse i ethvert land, der er part i Madridprotokollen. Få mere at vide om international registrering Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg den dag, jeg skal rejse? Er du på grund af sygdom nødt til at afbestille en rejse, skal du kontakte dit rejsebureau, flyselskabet samt hotel eller udlejer hurtigst muligt og meddele, at du afbestiller rejsen Erasmus+ er EU's program til støtte for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport i Europa. Det har et budget på 14,7 mia. euro, som giver over 4 mio. europæere mulighed for at studere, komme i praktik, danne erfaring og arbejde som frivillig i udlandet.Programmet Erasmus+, som løber frem til 2020, er ikke kun for studerende Den Europæiske Union Indhold Historisk udvikling De centrale institutioner og beslutningsprocedurer Tilgange til studiet af EU Historisk udvikling I: Samarbejdets etablering (1950-1960) Afslutningen på Anden Verdenskrig (1945) Ophavsmanden Jean Monnet Schuman-erklæringen (1950) Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1951/1952) Rom-traktaten (1957/1958) Historisk udvikling II: Turbulens i.

Markedets bedste rejseforsikring Europæiske ER

Det er denne pro‐ blemstilling, som er den primære genstand for denne afhandling. Det traditionelle udgangspunkt er, at nye domme udgør en folkeretlig forpligtelse, som finder sin anvendelse igennem fortolknings‐ og formodningsreglen. Afhandlingen er særligt optaget af, hvad - Det er en forkert vej at gå for EU-samarbejdet. Du er liberal. I Europa-Parlamentet er både Venstre og De Radikale med i den liberale Alde-gruppe. Hvad får vælgerne ved at stemme på en fra Liberal Alliance fremfor andre liberale danske? - Jeg er først og fremmest liberal og ikke konservativ, nationalkonservativ eller socialist Målet er også at udbygge den fælles europæiske kulturarv og idealerne om demokrati. Europarådet står blandt andet bag udarbejdelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950. Det har også oprettet en domstol på menneskerettighedsområdet - Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - som skal sikre, at konventionen overholdes nr. 285 af 29. april 1992 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Loven er siden blevet ændret flere gange, og den lovtekst, der er gældende i dag, findes i lovbe-kendtgørelse nr. 750 af 19. oktober 1998 om Den Europæiske Menneskerettighedskon-vention, som ændret ved lov nr. 538 af 8. juni 2006. Teksten er medtaget som bilag 1 ti Hvert år gennemfører den europæiske sammenslutning af k-chefer en gigantisk spørgeskemaundersøgelse af, hvad der er op og ned i k-verdenen. Et rekordhøjt antal, 3387 kommunikationsfolk, fra 50 lande medvirker i 2017-rapporten. Tale og skrift er out, mens visualiseringer er in i den strategiske kommu..

Derfor er enkeltrejseforsikringer i stigende popularitet. De dækker nemlig lige præcis den rejse du altid har drømt om, uanset hvor lang tid den måtte vare. En anden ting som din enkeltrejseforsikring også kan tilbyde, er at den kan tilpasses til hver enkelt ferie. Din enkeltrejseforsikring kan skræddersye Edinburgh har været Skotlands hovedstad siden 1437, og det er den næststørste by i Skotland efter Glasgow. Med sine 13 millioner gæster om året er det den næstmest populære turist by i Storbritannien efter London, og med tanke på hvad Edinburgh har at tilbyde, er det måske ikke så mærkeligt

Hvert år gennemfører den europæiske sammenslutning af k-chefer en gigantisk spørgeskemaundersøgelse af, hvad der er op og ned i k-verdenen. 2710 personer medvirker fra 43 lande på nu tiende år. Tendensen er klar. Digitaliseringen slår voldsomt igennem i k-faget i disse år Forhåndsgodkendelsen bekræfter på sort og hvidt, hvad du er dækket for på din rejse. Hjemtransport Alle danske rejseforsikringer inkluderer hjemtransport ved sygdom eller ulykke. Dækningen træder i kraft, når forsikringsselskabet vurderer at den bedste løsning er, at sende dig hjem til Danmark for at modtage behandling Forenet i mangfoldighed. Sådan lyder EU's motto. Det kan vi godt lide. For i Europabevægelsen er der plads til alle, som gerne vil støtte op om vores europæiske fællesskab Det er vigtigt for Socialdemokraterne, at vi får ambitiøse mål for den europæiske 2030-klimastrategi, herunder bindende mål på minimum 40 pct. for CO2-reduktion og energieffektivitet samt mindst 30 pct. på vedvarende energi. Der er i dag 3,4 millioner mennesker beskæftiget i øko-industrierne i EU DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Præambel De europæiske folk har med skabelsen af en stadig tættere sammenslutning besluttet at dele en fredelig fremtid, der bygger på fælles værdier. Unionen, der er sig sin åndelige og etiske arv bevidst, bygger på de udelelige og universelle værdier

Derfor forskes der i plasma, som sammen med gas, flydende form og fast form, udgør den fjerde form, et stof kan antage. Plasma kan forekomme som skum, bobler og emulsioner (en blanding af to væsker, hvoraf den ene er fordelt som fine, mikroskopiske dråber i den anden). Hvad omfatter ISS-forskningen i stråling Foredragsrække om psykosocialt arbejdsmiljø (4 af 9): Seniorforsker Ida Huitfeldt Madsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, taler om, . Professor Reiner Rugulies fra Det.

»Det er en politisk afgørelse, om vi skal være bekymrede i Danmark, for vi ved godt, hvad den væsentligste faktor er. Og det er rygning. Så længe der er politisk flertal for, at folk skal vælge frit, om de vil ryge, er det jo bare sådan,« siger Knud Juel Fra den 3. januar 2018 skal alle juridiske enheder, der ønsker at handle enhver form for værdipapirer eller derivater (fx aktier, obligationer, ETF'er, FX Forwards, swaps, renteswaps mv.) på de europæiske finansielle markeder, registrere et LEI kode (LEI code) Siden da er det europæiske samarbejde blevet udvidet både i bredden (i form af antallet af medlemmer) og i dybden (i form af samarbejdets karakter). Et voksende europæisk fællesskab . Med årene er antallet af medlemslande i EU steget støt. De oprindelige 6 medlemmer er således med tiden blevet til 28, og flere kan komme til Frivilligt referendum, hvor en regering af egen fri vilje ønsker at konsultere vælgerbefolkningen i en sag ved at lægge den ud til folkeafstemning, er blevet brugt i EU-spørgsmål i England (1975) og Frankrig (1992, Maastrichttraktaten), og i Danmark Den europæiske Fællesakt 1986 Den letter den gensidige anerkendelse mellem danske og udenlandske kvalifikationer. Det sker ved, at hvert niveau i den danske kvalifikationsramme og i andre landes kvalifikationsrammer og -systemer refererer til et niveau i den Europæiske Kvalifikationsramme. Dermed bliver det lettere at sammenligne uddannelsesbeviser fra forskellige lande

European Central Bank (ECB) Europæiske Unio

  1. Kongressen, der holdes på Tivoli Congress Center den 30. maj til 1. juni, er den første europæiske kongres af sin slags. De 1.000 deltagere fra 36 lande skal i løbet af de tre dage dele den nyeste forskning inden for det akutmedicinske område og tage det første skridt mod et endnu tættere erfaringsnetværk på tværs af landegrænserne
  2. når det gælder forbedring af konkurrenceevnen og beskæftigelsen. Den nye definition af SMV'er, der trådte i kraft den 1. januar 2005, er et vigtigt skridt i retning af et bedre erhvervsklima for SMV'er. Den har endvidere til formål at fremme virksomhedsetablering, investeringer og vækst
  3. Den europæiske sprogdag (EDL) understøttes og koordineres af Europarådets europæiske center for moderne sprog? Europarådet er den førende menneskerettighedsorganisation på det europæiske kontinent. Rådet har 47 medlemsstater, heriblandt samtlige 28 medlemsstater af Den Europæiske Union
  4. Mere end 1 ud af 4 virksomheder (27%) er endnu ikke er begyndt at gøre deres organisation klar til GDPR - her flere måneder efter at tidsfristen den 25. maj. er overskredet! I denne artikel vil vi hjælpe dig med at forstå, hvad GDPR er, og hvad det betyder for din virksomhed
  5. Hvis du er bekymret for noget, kan du kontakte os på [email protected], og vi tager straks fat på behandlingen af din sag. Behandling af oplysninger i Den Europæiske Union. Vi indsamler og bruger kun personoplysninger, der er behandlet i Den Europæiske Union, når vi har en lovlig grund til at gøre det, som følger
  6. Det Europæiske Miljøagentur - hvem er vi, hvad laver vi, hvordan gør vi det Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har til opgave at støtte en bæredygtig udvikling og bidrage til en markant og målbar forbedring af miljøet i Europa ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til de politiske beslutningstagere.
  7. Selv om den europæiske arbejdsmiljøuge var en af de sorteste, hvad angår dødsfald på danske arbejdspladser, er der små lys i mørket. To mennesker mistede livet som følger af arbejdsulykker i uge 43 - kampen for et bedre arbejdsmiljø i byggeriet kræver politisk handling, mener formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg, Søren Schytte

Fordelene ved en årsrejseforsikring er at den typisk er billigere i det lange løb, hvis du rejser jævnligt. Desuden skal du heller ikke hele tiden huske på at købe en, når du skal ud og rejse. Fordelene ved at købe en rejseforsikring til en enkelt rejse er at det er billigere, hvis du rejser meget lidt Den Europæiske Centralbank (ECB) men hvad betyder det egentlig for aktierne? Investorerne er ved at miste jordforbindelsen - og de kan hurtigt brænde.

Fit4Jobs@WaddenC (F4J) er et dansk-tysk initiativ på tværs af den nationale landegrænse. Formålet er at nedbryde barrierer, så grænsen ikke udgør en begrænsning for det tværgående samarbejde i en dansk-tysk arbejdsmarkedsregion - Det er europæiske stemmer, der spørger, hvordan vi kan gøre Europa mere demokratisk og bekæmpe ulighed - og gøre det på en grøn måde. Hvad får man, hvis man stemmer på dig frem for nogle af de andre danske kandidater? - Det er den fælleseuropæiske politiske stemme Den Europæiske Centralbank | Hvad er formålet med ECB ? ECB er en forkortelse for Den Europæiske Centralbank. ECB har til formål at fastholde euroen, så den er stabil, men banken har også til opgave at sørge for at bekæmpe inflationen. Det kan derfor siges, at ECB er den ansvarlige bank for hele Eurozonen

Få styr på dine rejseforsikringer Europæiske ER

der er muligheder for omkostningsreduktion, forbedret interoperabilitet og øget resultatopnåelse og præcision, samt hvad der er den tekniske formåen for andre teknologier inden for samme område. Der er for nuværende intet, der tyder på, at DSRC, GNSS og ANPR snart vil være forældede Den europæiske bisens hale er lang og når neden for haserne; den er dækket med lange hår, der ikke danner en kvast som hos den amerikanske. Hovene er brede og svagt krumme, hvorimod de hos amerikansk bison er smalle og stærkt krogede med spidser, som overlapper hinanden

Den indeholder også andre rettigheder, fx forbud mod tortur og ret til retfærdig rettergang. Der er også oprettet en særlig domstol - Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - som skal sikre, at konventionen overholdes. Som borger kan man klage til denne domstol, hvis man mener, at ens grundlæggende rettigheder er krænket* Fra den 1. april 2019 skal alle virksomheder - både svenske og udenlandske - sende elektroniske fakturaer til det offentlige i Sverige baseret på det europæiske standardformat BIS 3.0. Forsendelse af dokumenter skal desuden foregå via PEPPOL's infrastruktur, som også er den forsendelsesform, Norge i dag allerede benytter Videnskaben kan hjælpe os til at forudsige, hvad der vil ske under bestemte omstændigheder, og det er den blevet bedre til med tiden. Alligevel kan den stadig ikke forklare, hvorfor tingene sker, som de gør, hævdede Nietzsche

Derfor er der i øjeblikket heftig mødeaktivitet i Bruxelles - og sådan vil det fortsætte den kommende tid. Dagen igennem har såvel nationale som europæiske toppolitikere kommenteret brexit, og inden weekenden er omme har både EU-landenes europa- og udenrigsministre, EU-grundlæggerlandenes udenrigsministre og EU-Kommissionen holdt møde Tænketanken Europa er en uafhængig tænketank, der skaber viden, debat og events om EU. Vi laver analyser om økonomi, politik, velfærd, ressourcer og værdier i Europa Hvad er det for en konference? International Forum on Quality & Safety in Healthcare er den centrale internationale konference for kvalitet, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde. Både det internationale og det danske patientsikkerhedsarbejde har de seneste 20 år i høj grad udviklet sig i dette regi Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Investeringsbank er kun omfattet af dette stykke, når de udøver administrative funktioner. Europa-Parlamentet og Rådet sikrer offentliggørelse af dokumenterne i forbindelse med lovgivningsprocedurerne på de betingelser, der er fastsat i de forordninger, der er.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Institut for

Hvad er menneskerettigheder? 4.1. Quiz: Hvad ved du om menneskerettigheder; 4.2. Hvad er menneskerettigheder? Afgørelser fra Den Europæiske. Hvad er stråling? Hvilke former for stråling findes der? Hvad er radon? Hvilke typer kræft kan radon forårsage? Hvordan kan jeg vide, om der er radonstråling i mit hjem? Hvordan kan jeg reducere høje radonniveauer i huset, så jeg kan beskytte hele familien? Hvordan kan jeg finde ud af, om jeg er udsat for radon på arbejdspladsen Den simple forklaring på det historisk lave renteniveau tager udgangspunkt i, at markedet bestemmer prisen på penge. Og udbuddet af penge er steget markant, mens efterspørgslen er lav, fordi der bliver sparet meget op og holdt igen med investeringer. Når udbuddet af en vare stiger, og efterspørgslen efter den er lav, så falder prisen

Det Europæiske Fællesskab - Wikipedia, den frie encyklopæd

Det sunde BMI-område for voksne er 18,5-25 kg/m 2. Hvis du tilhører en sydasiatisk etnisk gruppe, går det anbefalede BMI-område kun op til 23 kg/m 2, hvilket skyldes den særlige fedtfordeling, der gør sig gældende for denne etniske gruppe. I nogle tilfælde er BMI ikke en nøjagtig indikator for mængden af kropsfedt Standardbredden på udsvingsbåndet i ERM2 er +/- 15 pct. På grund af den høje grad af konvergens har Danmark indgået aftale med Den Europæiske Centralbank (ECB) og eurolandene om et snævrere udsvingsbånd på +/- 2,25 pct. Det indebærer, at kronen højst kan bevæge sig mellem 762,824 kroner pr. 100 euro og 729,252 kroner pr. 100 euro Den Europæiske Union har i lang tid været politisk enga-geret i ligestilling. Der er dog fortsat kønsbestemte for-skelle på flere områder, som undergraver kvinders øko-nomiske muligheder og berører den samlede økonomi. En kombination af faktorer i løbet af en kvindes liv bidra-ger til vedvarende ulighed: kønsopdelte uddannelsesval Sommerkurser på Den Europæiske Filmhøjskole - kom med bag lærredet Bliv klogere på film i din sommerferie! Hver sommer afholder Den Europæiske Filmhøjskole en række korte sommerkurser, hvor du får mulighed for at fordybe dig i film Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) Anvendelsen af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL) er i overensstemmelse med de EU-mål og den strategi for landdistriktsudvikling, der er fastsat i denne forordning. DOKUMENT. Rådets forordning (EF) nr

Dit EU HVORDAN FUNGERER DEN EUROPÆISKE UNION

Den italienske filosof Giordano Bruno tilføjede senere, at universet ikke er et afgrænset legeme, men uendeligt i sin udstrækning. Han hævdede også, at universet rummer uendelig mange sole, og der eksisterer mange andre planeter som jorden. Den påstand kostede ham livet. Han blev brændt på bålet i 1600 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL. Rundspørge: Hjælp os med at forbedre vores websted. Årsrapporten 2018. Nyheder. Nº 58/2019 : 8. maj 2018. Domstolens dom i sag C. På verdensplan er vi ca. 76.000 medlemmer i mere end 3.000 klubber fordelt på 130 lande. Den europæiske federation blev etableret i Paris i 1929 og har nu 33.700 medlemmer i 1.256 klubber i 62 lande. I Danmark startede den første klub i 1936 i København. I Danmark er der ca. 1.500 medlemmer i 57 klubber Hvad er kærlighed til dig vil du anbefale at kære kære kære mand. Til den nye kollega virkelig rent forretningsmæssigt venlig. For mig lyder det modstridende, hvis du kun har brug for kørestolen på lange rejser, hvorfor så falder som dette med døren ind i huset og kommer provokerende rullet på den første dato

Men arbejdet er ikke færdigt. Derfor er vi fortsat nødt til at gøre en indsats for helt at afskaffe fattigdom, opnå ligestilling, forbedre sundhedsydelser og få alle børn i skole. Vi må skift kurs mod en mere bæredygtig udvikling. Den nye dagsorden sætter mål for netop dette og for at det skal nås inden 2030 Hvad er ministerens holdning til, at en tiltrædelse af direktivet om den europæiske efterforskningskendelse, som de facto bliver realiteten, hvis retsforbeholdet, der er til folkeafstemning den 3. december 2015, bliver afskaffet, vil medføre, at embedsmænd vil kunne blive brugt som civile agenter, og hvordan forholder ministeren sig til en sådan praksis, hvor man benytter embedsmænd som. Bruxelles, den 6.4.2017 COM(2017) 162 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede Udvalg, som er nedsat ved den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse, hvad angår Ukraines anmodning om at blive kontraherende par 1 Sprogforum nummer 31, 2004 Foro rd Den fælles europæiske referenceramme Sprogundervisningen i Danmark får i disse år vigtige impulser fra Europarådet. Vi tæn-ker måske ikke på det i alle dele af uddannelsessystemet, men i folkeskolens fremmed

populær: