Home

Cullberg krise sygepleje

Traumatisk krise: Johan Cullbergs tilgang til traumastiske krise

 1. eret. dette kan være en af grundende til at man ikke kan kommer videre i hverdagen, og bliver.
 2. En traumatisk krise gennemløber normalt 4 faser, der ikke er skarpt adskilte: Chokfasen forløber over kort tid - fra få øjeblikke til op til et par døgn. Følelserne er et stort kaos. Man kan føle sig tom, forladt, isoleret og som i en anden virkelighed eller bevidsthedstilstand
 3. Mennesker reagerer forskelligt på tab af deres nære og den efterfølgende sorg. To sygeplejersker forklarer, hvorfor kriseteoriens faser ikke kan indfange måden, hvorpå patienter, pårørende og efterladte i virkeligheden lever og overlever med sorg
 4. Cullberg omtaler i sin teori den krise, der omhandler de to sidste grader i ovenstående beskrivelse. Dette betyder, at Cullberg beskæftiger sig med, når en person ikke længere befinder sig i den tilstand, hvor vedkommende kan klare sig i hverdagen, via egne ressourcer (1)
 5. Pårørende - en social krise Den orden, jeg til dels kunne identificere i personalets samspil med de pårørende, kunne jeg ikke følge i de pårørendes udtryk og handlinger. For mig at se var der mest af alt tale om mange forskelligartede handlinger, mange tavse udtryk af gråd, anspændte ansigter, omfavnelser, smil og latter

Både Cullberg og Davidsen-Nielsen & Leick inddrager eksistentiel tænkning. Dette har dog ikke på overbevisende måde ændret deres grundlæggende antagelser. Ingen af de to orienteringer har teoretisk fanget forståelsen af krise som et vilkår for alle mennesker og ikke blot som en «sygdom» hos nogle særligt ramte Få Krise og udvikling af Johan Cullberg som bog på dansk - 9788741250373 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com skabe en helhedsorienteret sygepleje, vil jeg belyse, hvilke forhold der kan have indflydelse på patientens kropsopfattelse og seksualitet. Samtidig vil jeg undersøge, hvorfor sygeplejersken kan finde det svært at inddrage seksualitet i sygeplejen. Min interesse for dette emne tager afsæt i min 6. semesters klinik på en hjertemedicins

Cullbergs kriseteori ~ (Livet) bag facade

Diagnosen Bekymringer Somatisk ubehag Komplikationer Behandlingen Omgivelsernes reaktion Behandlingsophør Tanker om fremtiden Tanker om døden Lægeforeningen Psykiske reaktioner (Cullberg) Chokfasen: Oplevelse af kaos og uvirkelighedsfølelse. Man er forvirret og reagerer ofte irrationelt. Varer fra få minutter til timer eller dage 22 hun ser at sygepleje indeholder mange aspekter, som alle skal implementeres i god sygepleje Johan Cullberg Johan Cullberg (f.1934) er en svensk psykiater, der har udviklet en teori om den traumatiske krise. Johan Cullberg inddeler den traumatiske krise i fire stadier: chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen, nyorienteringsfasen 11 1.5.5 Krise Begrebet krise kan ses i flere aspekter, vi har i denne opgave valgt at fokusere på den psykiske krise. Johan Cullberg beskriver, at mennesket kan befinde sig i en psykisk krisetilstand, når denne kommer i en livssituation, hvor tidligere erfaringer og reaktionsmetoder ikke er anvendelige i forbindelse med at forstå og psykisk. Johan Cullberg är son till biskop John Cullberg (1895-1983) och Eva, född Virgin (1903-62). Han är gift med författaren Inger Alfvén, bror till konstnären Erland Cullberg och till Staffan Cullberg, som varit chef för Statens konstråd. Han var tidigare gift med psykologen och författaren Marta Cullberg Weston

Sygepleje • Barker, P. og Buchanan- Barker (2015). The Tidal Model- mental sundhed, indsigelse og recovery • Buus, N. (2009), Psykiatrisk Sygepleje • Cullberg, J. (1993). Krise og udvikling • Danielsen, M. (2013). Sundhedsvæsenet på tværs • Horsdal M. 2017. Tilværelsens fortællinger. Tilegnelse og anvendels Begrebet Social closure skal i denne sammenhæng forstås som en gruppes (=professions) forsøg på at afgrænse sig og lukke sig om sig selv og hindre folk, som ikke tilhører professionen, adgang til professionen og de særlige privilegier (magt, status, penge), der følger med medlemskabet af professionen Johan Cullberg er docent i psykiatri og psykoanalytiker med mange års erfaring fra klinisk og videnskabeligt arbejde. Overlæge ved afdelingen for psykosocial forskning og udvikling i Nacka. Modtog for Krise og udvikling og Dynamisk psykiatri i 1987 Det svenske Akademis pris for videnskabelig formidling og 1991 den svenske forlæggerforenings.

Se og køb bøger af forfatteren Johan Cullberg hos WilliamDam.dk. Nye bogudgivelser . Det kan være svært at holde styr på de mange spændende danske bøger, som udkommer hver dag den kriseramte, og af og til er hele familien i krise. De reaktioner, der kan komme fra pårørende, kan til forveksling ligne de reaktioner, der ses hos de sorg/krise-ramte. Det er også de samme faser, de pårørende gennemlever, og det er den samme hjælp, de skal have. De pårørende og den sorg/kriseramte skal ses som en helhed Cullberg og Jan Brødslev Olsen. I studiet blev det fundet, at der er ligheder omkring de fire pårørendegruppers oplevelser af forandringer, sorg og egne negative følelser. Af forskelle blev det fundet, at sønnerne har lettest ved at tilpasse sig nye roller under sygdomsforløbet og døtrene har større besvær med dette At tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til patienter/borgere under hensyntagen til udvalgte psykologiske og eksistentielle aspekter som identitetsopfattelse, krise og angst og psykisk sygdom med respekt for den enkeltes integritet. At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgt

De fire krisefaser m.m. Fra Karen Zimsen, Samtalen - Lægens stærke Værktøj forlaget Netdoktor.: I bogen Krise og Udvikling har den svenske psykiater Johan Cullberg delt krisen op i 4 faser Johan Cullbergs teori om krise, vil blive brugt som en model og et redskab til at orientere os i den aktuelle krises forløb, i denne sammenhæng er krisen brystkræft. Johan Cullberg deler krisen op i fire faser, og beskriver at varigheden i hver fase er individuel, og at faserne nogle gange vil kunne glide sammen Reaktionsfasen Arbejdet med sorgens følelser Acceptere tabet Give slip Tilpasse sig det nye Fortrængning af genindførende foranderinger Symptomer på forstyrrelse i dette spor: Undgåelse af de forandring, som genindførelsessporet medfører og intensiv genoplevelse elle Cullberg Johan. Krise og udvikling. Hans Reitzels Forlag, 2007. Davidsen-Nielsen Marianne og Nini Leich. Den nødvendige smerte - Om sorg, sorgterapi og kriseintervention. Gyldendal, 1999. Eide Hilde og Tom Eide. Kommunikasjon i relasjoner. Gyldendal Akademisk, 2007. Esbensen B A. Mennesker med kræft - sygepleje i et tværfagligt perspektiv

Ny sorgforståelse stiller krav til sygeplejersker

Hjemmesygeplejerske Fordele for borgere i eget hjem - privat hjemmesygeplejerske. For os er diskretion en æressag. Borgere i eget hjem: Til borgere i eget hjem kan Flying Nurses tilbyde pleje, støtte og hjælp i form af sygeplejefaglige-services, d.v.s at hjemmesygeplejerskerne er specialister og har stor viden og erfaring på specifikke terapiområder Krise og udvikling Johan Cullberg. Kroppens ambivalens, skizofreni, Sygepleje til den akut syge patient - et curologisk perspektiv Laila Mohrsen Busted I denne bog beskæftiger Cullberg sig med de sværeste psykiske lidelser, psykoserne. Grænsen mellem normalt og psykotisk er flydende, mener forfatteren. Vi behøver bare at tænke på vores natlige drømme og fantasier for at forstå, at vi alle rummer muligheden for psykotisk tænkning Krise og udvikling af Johan Cullberg, Hans Reitzels Forlag, 1997 (5. oplag) Er det min skyld eller hvad er meningen af Bente Chemniz,Ashehoug,1997. Hospitalspsykologi-Sundhedspsykologi af Wulff Feldman, Munksgaard, 199 a) Manden i krise • Kort gruppedrøftelse af case b) Manden i krise • Oplæg om særlige krisereaktioner hos mænd: at trække og distancere sig og/eller blive vred c) Gruppearbejde om mænds krisereaktioner • Case/øvelse med særligt henblik på vrede hos patienten d) Oplæg og diskussion om 'Breaking bad news' e) Afslutning og.

 1. som har bevirket, at der er tale om to modstridende opfattelser af, hvordan viden om udøvelse af god sygepleje fremkommer. Den ene er en fundamentalistisk tilgang, hvor der er et ønske om at finde frem til et sikkert fundament af beviselig viden om god sygepleje gennem videnskabelig forskning
 2. Klinisk Sygepleje Juni 1993(3). Sygepleje til patienter med afasi. Faglig Sammenslutning af NeuroSygeplejersker 1995. Söderback I, Training Intelectual Functions in Patients with Brain Damage, Stokholm, 1988. Udesen, Hanne; Neuropsykologiske symptomer efter højre hemisfære skade. Klinisk Sygepleje 1989(2):15-24. Referencer til Bilag 14
 3. kompetencebeskrivelse FKB 2692 Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde. Uddannelsen er også tilknyttet FKB 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge. Uddannelsesmålet er relevant for flere af målgrupperne i FKB'erne, primært med-hjælpere i døgntilbud, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter o
 4. Udg) Inaktivitet immobilitet og sygepleje - Lis maaløe (1. Udg) Klinisk håndbog i forebyggelse på sygehuse (1. Udg) (enkelte overstegninger) Krise og udvikling - Johan Cullberg (4. Udg) (enkelte overstregninger) A-Z medicinsk ordbog 11.000 opslagsord (5. Udg) Pris pr. Stk 50,
 5. dst 1 - 2 anfald pr. måned
 6. Sundhedspsykologi og sygepleje til men-nesker med patologisk angst eksistentiel angst Sundhedspsykologi og sygepleje til men-nesker i krise sehjælp. In psykiatrisk sygepleje og psykisk sund-Udløsende faktorer Livskrisens faser - Den traumatiske krises faser Hjælp til mennesker i krise
 7. Neurologisk sengeafsnit, 6. sal - Pleje af patienter der er indlagt under kræftpakken - Sygeplejen Formål • At have fokus på kontinuitet og kvalitet i patientens indlæggelsesforløb

forsvarsmekanismer, psykoanalytisk betegnelse for ubevidste psykiske processer iværksat af jeget med henblik på at undgå eller mindske angst. Freud talte første gang om et psykisk forsvar i 1894 og udbyggede og nuancerede gennem hele sit forfatterskab beskrivelsen af de angstformer, forsvaret retter sig imod, og de mekanismer, der tages i anvendelse for at afbøde angsten Unlimited DVR storage space. Live TV from 70+ channels. No cable box required. Cancel anytime Professionshøjskolen Metropol Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelsen er godkendt d.28.10.14, revideret d I det daglige kliniske arbejde deltager den studerende under vejledning, der anvendes før-, under- og eftervejledning i forbindelse med sygepleje faglig virksomhed. Det tilstræbes, at den enkelte studerende, gennem udfordringer af stadig mere komplekse sygepleje opgaver, opnår kompetence til selvstændigt at udføre grundlæggende sygepleje Sygeplejerske fagbøger, Div., 32 fagbøger ifm. sygeplejerskeudd. Sælges også enkeltvis. Medicinsk sociologi, 2003. Lars Iversen, Tage Kristensen, Bjør

Robert Campell: Psychiatric Dictionary. Cloth with d.j. N.Y. 1996. 175 kr. Psykiatriske behandlingsmetoder. En oversigt. 42 sider. 1944. 35 kr Krise og udvikling er en klassiker inden for sit område og foreligger her i en revideret 5. udgave. Johan Cullberg er docent i psykiatri og psykoanalytiker med mange års erfaring fra klinisk og videnskabeligt arbejde

PDF | Sorg er et eksistentielt livsvilkår de fleste mennesker gennemlever flere gange i deres liv. I de fleste tilfælde er sorg pinefuld om end ikke udtryk for psykopatologi. Teoretikere har. Bøger til salg Antonovsky A, Helbredets mysterium, 1.udgave, 8. oplag. Hans Reitzel Forlag Helt ny, har købt den i forbindelse med bacheloren, pris 200 kr. Bowall H & Dessau D. 1995, Obstetrisk sygepleje. 1 udgave

Kulturelle forestillinger om krise Sygeplejersken, DSR

Når man rammes af en livstruende sygdom, er det almindeligt, at man hensættes i en krisetilstand, og næsten alle patienter, som rammes af hjertesygdom, vil på et eller andet tidspunkt i forløbet komme i krise. Krisen kan udløses ved en kombination af flere faktorer LUNGECANCER. Referencer . Referencer . Clemmensen IH, Storm HH. Kræft i Danmark. En opslagsbog. 1. ed. København: Kræftens Bekæmpelse, 1993. Storm HH, Manders T. Johan Cullberg Krise og udvikling Peter Clausen Børn og børneliv i nutidssamfundet Sigrid Brogaard Clausen Daniel Carnegie Lev livet uden bekymringer Morten Christensen Kend din kerneopgave Anders Seneca Stephen R. Covery 7 gode vaner Søren Kai Christensen Pædagogisk udviklingsarbejde L Kjeld Ivan Larsen Ida Schwartz Daniel Cecchin Den.

Krise - leksikon.or

 1. Jeg har en meget bred undervisningserfaring på diverse uddannelsesinstitutioner inden for sundhed, krise, mestring mm. Via kurser, bøger og uddannelser er jeg også specialiseret i sundhed til børn med vægt på dokumenterede naturlige midler indenfor kost, kosttilskud, livsstil mm
 2. Sygeplejebogen 1, Grundlæggende Sygepleje, Gads Forlag . Sorg og krise i forbindelse med sygdom - e-learnings-materiale, findes på . www.sosumedia.dk. Karenn Nielsen, alt bliver anderledesnår børn mister, Børns Vilkår - se også www.bornsvilkår.d
 3. Det fælles sigte med grundlaget er at uddanne social- og sundhedsassistenter til en professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i tværprofessionelt og tværsektorient i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. (Ursula Dybmose, PASS konference 2016)
 4. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 5. Overblik. Personlighedsforstyrrelsen hed tidligere borderline personlighedsforstyrrelse, eller pseudoneurose.. Hvis man har en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, handler man impulsivt og uoverlagt uden at tænke på konsekvenserne

Kapitel 3 Det psykiske traume og den akutte krise s. 39-47 (9 sider) Kapitel 7 Psykologiske forsvarsholdninger og forsvarsmekanismer s. 92-97 (6 sider) Kapitel 24 Den dyssociale personlighed (psykopati) s. 228-232 (5 sider Psykopati - Dyssocial personlighedsstruktur. Jeg har fået lov til at lægge denne fine opgave ud på hjemmesiden. Her er det fint beskrevet, hvordan en psykopat er, hvad der ligger til grund og hvordan man omgåes en psykopat Psykiatrisk sygepleje til psykotiske patienter 1 Liv Strand. Fremme af menneskelig aktivitet Krise og udvikling Johan Cullberg. Kropumulige unger Gudrun Gjesing

Få Krise og udvikling af Johan Cullberg som bog på dansk

 1. kampen mellem idealet og virkeligheden - i den sidste tid af livet the struggle between the ideal and reality - at the end of life ph. metropol, sygeplejerskeuddannelsen bachelorprojekt modul 14 line binder buthler (671163) f2010, hold i vejleder: birgitte bennich aflevering: d. 4
 2. Biblioteket eller Dansk Sygepleje Råd, tlf. 3315 1555 Nye årsager til synshandicap hos præmature børn Synsproblemer hos præmature kan skyldes periventrikulær leukomalaci (PVL). Warburg, M. / Lægemagasinet 1999; 13(2): 44-45. Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliote
 3. Krise Og Udvikling - Bog Af Johan Cullberg - Indbinding: Hæftet Vores liv består på sin vis af en lang række psykiske kriser - det kan være sygdom og død eller livskriser såsom pubertet og pensionsalder

Johan Cullberg Gyldendal - Den Store Dansk

 1. Litteraturliste. Adams,Patch: Gesundheit. Healing Arts Press. 1998; Bae,Berit:Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse. Artikel i Tidsskriftet Social Kritik.
 2. Krise Og Udvikling - Bog Af Johan Cullberg - Indbinding: Hæftet Vort liv er en lang række psykiske lidelser - det kan være sygdom og død eller livskriser som pubertet og pensionering
 3. Krise og udvikling. Krisepsykologi for forældre Johan Cullberg Hans Reitzels Forlag, 1993. Boghandelen Den forbudte sorg Om forventninger og sort omkr. det handicappede barn Gurli Fyhr. Svenska föreningen för psyk. hälsovård. Monografiserie nr. 17/1983 Boghandelen eller. Forældre & Fødsel, tlf.: 7023 1400. På livets yderste kan
 4. lige barndom, som beskrevet af Johan Cullberg (5). Den katarsisorienterede opfattelse af kri-sen er optaget af kriseintervention, behandlerens aktive indgriben og nødvendigheden af at erkende tabet og udtrykke sorgens følelser gennem den dybe gråd. Denne tilgang er her-hjemme beskrevet af Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick (6)
 5. Pris: 453,-. innbundet, 2006. Sendes innen 5‑7 virkedager. Kjøp boken Dynamisk psykiatri i teori og praksis av Johan Cullberg (ISBN 9788741230924) hos Adlibris.com. Fri frakt
 6. Krise betyder en pludselig forandring eller forstyrrelse og er en tilstand, hvor man ikke er i stand til at tænke fornuftigt - ikke kan samle sig om dagligdags ting og udføre handlinger, man normalt plejer at kunne. Vigtige opmærksomhedspunkter i kriser: Sørg for, at du har nogen at snakket med. Forsøg at opretholde dine sædvanlige rutiner

almindelige reaktioner på sorg og krise Hjælper patient og pårørende til at sætte ord på tanker og følelser Udlevere informationsmateriale fra Kræftens Bekæmpelse og informere om støttemuligheder, i form af Kræftens Bekæmpelse (www.cancer.dk), Børne- og Ungdomsrådgivningen, Sundhedscentre og psykologbistand via henvisning fra ege Krise og udvikling [4. udgave, 10. oplag] af Johan Cullberg - Hæftet bog (Bog med blødt omslag og hæftet ryg i høj kvalitet). På dansk. Genre: Psykologi, Psykisk Sundhed Den studerende kan også vælge at fordybe sig i enkelte patientkategorier eller definerede problemstillinger som f.eks. sygepleje til patienter med akut opstået sygdom med særlig fokus på observationer, pleje og behandling i den akutte fase eller omsorg for patienter og pårørende, som på grund af akut opstået sygdom kommer i krise Andet. Filosofi & sygepleje - Etik og menneskesyn i faglig praksis. Munksgaard. 1 Udgave. 5 Oplag. Kap. 4 patientens verdensanskuelse og erkendelse · Cullberg, J., 1985. Krise og udvikling - En psykoanalytisk og socialpsykiatrisk studie. Hans Reitzels forlag. 2 Udgave. 6 Oplag. Kap. 16 krisens forløb og symptomer · Jespersen, J., 1998. Ghana. Sygepleje eksisterer også med officiel status i medlemslister, fagforeninger, biografiske data etc. Sygepleje og sygeplejersker er altså virkelige størrelser, som et samfundsskabt fænomen, der er blevet til over tid og gennem en kollektiv konstruktion af den sociale virkelighed

Sygepleje - eQuizSho

Find Videnskabs teori på GulogGratis.dk | Køb, salg og leje af nyt og brugt mange mennesker gør sig religiøse tanker, netop når de kommer i krise. Sundhedspersonalet må være opmærksomme herpå og på, at den enkelte kan have behov for at finde udtryk for religiøse tanker og anfægtelser. Det kan ikke forudses, om det religiøse hos et menneske i krise vil have større, mindre eller ingen betydning Mange hjerneskadede har alvorlige fysiske følgevirkninger, som betyder, at der er behov for hyppig lægekontakt. Den praktiserende læge har en vigtig opgave med at koordinere indsatsen for den hjerneskadede, f.eks. med henblik på opfølgning af sygehusbehandlingen, henvisning til fysiurgisk behandling, råd og vejledning om sygepleje m.v Uanset om man er forælder, søskende, partner eller på anden måde tæt på en person med en spiseforstyrrelse, er det hårdt at være den pårørende. Det er svært og pinefuldt at se en af sine nærmeste lide af uhensigtsmæssige og skadelige spisevaner Johan Cullberg (født 1934) er en svensk professor i psykiatri, forsker, psykoanalytiker og forfatter av en rekke internasjonalt anerkjente lærebøker.. Sønn av biskop John Cullberg og bror av maleren Erland Cullberg, bror av Staffan Cullberg, som har vært sjef for Statens konstråd

penny.lane@privat.dk: www.antikvariatetpennylane.dk : SØGNINGER: CTRL+F : Psykologi, Pædagogik; Mystik, Alternativ mm. Titel: Forfatte 1. Author(s): Cullberg,Johan,1934- Title(s): Krise og udvikling : en psykoanalytisk og socialpsykiatrisk studie/ Johan Cullberg. Edition: 3. udg

Alternativ Kriseteori - sebastiannybo

Cullberg, Johan Krise og udvikling. En psykoanalytisk og socialpsykiatrisk studie Udgivet: 1983 Hans Reitzel. 1983. En psykoanalytisk og socialpsykiatrisk studie Udgivet: 1983 Hans Reitzel. 1983. Hæftet. 200 s QR . QUAADE Flemming. QUIST Byrge. QUISTGAARD Erik. QUISTGAARD Jens. QVALE Bjørn. QVIST-SØRENSEN Poul. QVISTGAARD Berthe. QVISTGAARD E J C. QVISTGAARD-PETERSEN Aag Frankrig (France), officielt Den Franske Republik (République française), er et land i Vesteuropa. 10000 relationer Tilvekst HiG-biblioteket januar 2010. 1 Black, Rex: Managing the testing process 005.14 Black, Rex Managing the testing process : practical tools and techniques for managing hardware and software testing. - 3rd ed. - Indianapolis, Ind. : Wiley, 2009

Cullbergs kriseteori by Sarah Grau on Prez

Kryss av hvis du ikke vil at denne meldingen skal vises igjen! Klikk her for å søke i Oria uten å velge institusjo Din søgning gav: 2728 resultater. Senest opdateret 25. april. Lysgrænsen - en psykoanalyse af GULDAGER, KATRINE MARIE. Forlag: Gyldendals bogklubber. År: 2007. 244.

Johan Cullberg - Wikipedi

Danmarks største portal for køb og salg af brugte bøger Tilvekst over alt nytt materiale ved HIG-biblioteket siste måne The concept of patient involvement is ambiguous and contested in the healthcare systems in Western Europe and North America. Current research indicates that patients only feel moderately involved in their treatment and care. This article builds on a study of chronically ill patients' perspectives.

en krise ( Gresk: krisis: plutselig forandring). Den utløsende situasjonen er av betydning. Alvorlig sykdom som kreft vil kunne true ens fysiske eksistens, sosiale identitet og trygghet, og ens mulighet til å innrette seg i tilværelsen. Derfor kalles den en traumatisk krise, av det greske ordet trauma som betyr sår, skade 1 Johnson, Mark: The body in the mind 100 Johnson, Mark The body in the mind : the bodily basis of meaning, imagination, and reason. - Chicago : University of Chicago Press, 1990. - 233 s Generel studieplan. Sygeplejerskeuddannelsen 2008. OUH - Odense Universitetshospital. AFSNIT: Strålebehandlingen, afdeling R Odense Universitetshospita

populær: