Home

Kandidat i ledelse

Kandidatuddannelsen cand.merc. i Styring og Ledelse giver dig teoretiske kvalifikationer og erfaringer med styrings- og ledelsesopgaver, så du er i stand til at varetage stillinger inden for industri- og servicevirksomheder. Introduktion til uddannelsen Uddannelsens opbygning Kompetenceprofi Politisk kommunikation og ledelse Cand.soc. - Samfundsvidenskab På denne uddannelse får du et analytisk blik for de logikker, der er styrende i virksomheder og organisationer, der arbejder på tværs af den private, den frivillige og den offentlige sektor Innovativ udvikling og anvendelse af it, der leverer synlig værdi og er med til at udvikle virksomheder og organisationer spiller en stadigt større rolle både nationalt og internationalt. Derfor har vi udviklet cand.it. i it-ledelse. Med en udddannelse i It-ledelse bliver du bindeleddet mellem organisationen og ny teknologi, og det er dig, der / Brobygning mellem bygningskonstruktør-uddannelsen og kandidat i Ledelse og Informatik. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, 2019. 46 s. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, 2019. 46 s Tag en uddannelse i ledelse og stå stærkere som leder. Du får med akademiuddannelsen i ledelse en række ledelsesværktøjer. Læs mere om lederuddannelsen her

Kandidat i Styring og Ledelse - Læs Cand

Kandidat CBS - Copenhagen Business Schoo

Med en erhvervskandidat kan du tage din kandidat p åKU på deltid sideløbende med dit arbejde. Fra september 2018 kan læse en erhvervskandidat i jura eller i datalogi. Læs mere om erhvervskandidatuddannelserne. Nye ansøgningsfrister fra 2018. Fra 2018 er der indført nye ansøgningsfrister DPU udbyder bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab samt en række kandidat- og masteruddannelser inden for pædagogik og uddannelse. ledelse og uddannelse. Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er: Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med realisering af organisationens mål på baggrund af analyse og refleksion over samspillet mellem ledelse og organisation; elementer som samskabelse, styring og strategier indgår også

En diplomuddannet (engelsk: Diploma Graduate) er en person, der har gennemført en videregående diplomuddannelse (engelsk: Diploma Programme) i voksenuddannelsesregi på et erhvervsakademi, en professionshøjskole eller et universitet i Danmark - og som dermed har opnået en diplomgrad (engelsk: Diploma Degree), der er på samme niveau som en mellemlang videregående uddannelse (MVU. Kandidat i sikkerheds- og risikoledelse. Alle organisationer, borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder må i dag definere risici, administrere sikkerhed og bidrage til at skabe et robust og modstandsdygtigt samfund og marked

cand.merc.(fsm.), kandidat i finansiering og strategisk ledelse, Master of Science in Finance and Strategic Management. cand.merc.(asc.), kandidat i regnskab, strategi og kontrol, Master of Science in Accounting, Strategy and Control. cand.merc.(fir.), kandidat i finansiering og regnskab, Master of Science in Finance and Accounting Den øvrige ledelse udgøres af prodekaner samt institutledere, der alle varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Fakulteter Universitetets kerneydelser - forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse - foregår ved institutter, afdelinger, centre og andre faglige enheder på de fire fakulteter Organisation og ledelse har afgørende betydning for fastholdelse og fremme af graden, hvormed organisationer formår at indfri mål og målsætninger. Er du interesseret i at opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for organisation og ledelse? Så er den kernefaglige linje i organisation og ledelse måske noget for dig Rapporten beskriver et brobygningsforløb med fokus på overgangen mellem kandidatuddannelsen i Ledelse og Informatik i Byggeriet (LIB) ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet, og bygningskonstruktøruddannelse ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Lillebælt Master i Projekt- og forandringsledelse (MPF) er en videregående projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager

AAU udbyder ledelse og informatik i byggeriet som en 2-årig kandidatuddannelse. Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide. Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet. Adgangskrav For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse Cand.it. i it-ledelse er en 2-årig, tværfaglig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes gennem it-vest, der er et forsknings- og uddannelsessamarbejde om it.. Cand.it. i it-ledelse har fokus på ledelse, forandring og udvikling af organisationer gennem dygtig anvendelse af it Institut for Læring og Filosofi leverer forskningssbaseret undervisning til en række uddannelser på Aalborg Universitet. Undervisningen falder inden for fagområderne organisatorisk læring, anvendt filosofi, læring og forandringsprocesser, forandringsledelse, pædagogisk ledelse, it-strategi og ledelse, it og læring samt problembaseret læring - PBL

SBi har to kandidat- og to masteruddannelser på Aalborg Universitet i København. Forskellen på en kandidat- og masteruddannelse er, at kandidatuddannelsen er en 2-årig fuldtidsuddannelse (120 ECTS), som bygger videre på en adgangsgivende bacheloruddannelse, mens en masteruddannelse er en videreuddannelse på deltid (typisk 60 ECTS) Hvert år begynder mere end 12.000 studerende på Aarhus Universitet. Her bliver de mødt af et åbent lærings- og studiemiljø, der udvikler og udfordrer deres fagligheder både i bredden, dybden og på tværs af fag- og landegrænser i en uformel og direkte dialog mellem studerende og forskere DTU Management bidrager aktivt til udviklingen af ledelsesværktøjer og optimering af processer ved at anvende og nytænke ingeniørteoretiske perspektiver, modeller og metoder LEDELSE UNDER OVERFLADEN: En undersøgelse af geologiske og geotekniske praksisser i Femern Bælt-forbindelsen. Alexander Engelbreth Allerslev Kristensen, Andreas Geisler Johansen. Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.scient.techn), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 201 Socialdemokratiets hovedbestyrelse består af formand Mette Frederiksen, de to næstformænd Frank Jensen og Mogens Jensen, partisekretær Jan Juul Christensen, 5 regionsformænd, 16 medlemmer valgt i regionerne, to fra den socialdemokratiske folketingsgruppe, hvoraf den ene er folketingsgruppens formand Henrik Sass Larsen, formanden for S-gruppen i Europa-Parlamentet Jeppe Kofod, DSU-formand.

It-ledelse, cand.it. - aau.d

Brobygning mellem bygningskonstruktør-uddannelsen og kandidat

Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi på Syddansk Univer-sitet, hvor han primært forsker i ledelse og forandringsprocesser i de offentlige driftsorganisationer. Søren Voxted var i projektet Bedst Praksis Ledelse formand for ekspertgruppen og redaktør på denne antologi. 9902_Praksisnær ledelse i det offentlige.indd 9 04/08/14 14.4 Diplomuddannelse i Designledelse bygger på metoder fra designtænkning og er en anerkendt og effektiv tilgang til løsning af komplekse problemstillinger. Med uddannelsen bliver du rustet til at løfte opgaver i krydsfeltet mellem design, innovation og ledelse For alternative betydninger, se Kandidat (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Kandidat)En kandidat, candidatus (mænd) eller candidata (kvinder), er indehaveren af en akademisk grad, som benyttes i de skandinaviske lande Uddannelsen forbereder dig til at understøtte politikudvikling og strategisk ledelse, udføre analyse- og evalueringsopgaver, lede og facilitere udviklingsprojekter og samarbejde med mange forskellige typer af samfundsaktører. Karriere. Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder både i den private og den offentlige sektor Ledelse Lederkompetencer på et højt, internationalt niveau. En master- eller MBA-uddannelse svarer til en kandidat­grad og tager typisk 2­ år på deltid

DPU, Aarhus Universitet, er Danmarks største universitetsforskningsmiljø for grundforskning og anvendt forskning i uddannelse og pædagogik og udbyder bachelor-. kandidat- og masteruddannelser inden for pædagogik, uddannelse og ledelse Du er her: Aarhus BSS Uddannelser Kandidat. Kandidatuddannelser inden for business og samfundsvidenskab. Erhvervsøkonomi, revision og erhvervsjura. Cand.merc.(jur.

Læs ledelse - tag en lederuddannelse og stå stærkere som

Ledelse Du bliver kvalificeret i forhold til dine nuværende personlige og faglige kompetencer, så du selvstændigt kan varetage opgaver inden for ledelse og organisation. Der er specielt fokus på områder som personligt lederskab, medarbejderrelationer, medarbejderudvikling, organisationsforandring og strategi Videregående uddannelser. Bachelor-, kandidat-, professionsbachelor-, erhvervsakademi-, kunstneriske eller maritime uddannelser

Virksomhedsledelse (etfags-kandidat) Roskilde Universite

Ledelse Bestyrelse. Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og har til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Læs mere på bestyrelsens hjemmeside. Øverste daglige ledelse. Universitetet ledes af rektor, der er ansat af bestyrelsen Andreas Juhl Saxkjær har en bachelor i International virksomhedskommunikation og spansk, men da han skulle i gang med sin kandidat, valgte han at skifte kurs. Jeg har altid været interesseret i it, og da jobmulighederne så rigtigt gode ud for kandidater fra It-ledelse, valgte jeg at søge over i en it-samfundsfaglig retning Der er to studievejledere på studierne Politik & Administration og Samfundsfag samt kandidatuddannelsen i It-Ledelse og bacheloruddannelsen i Innovation og Digitalisering. Kontakt: Fibigerstræde 3, rum 68, tlf. 9940 8045, admsamf-studvejl@dps.aau.d IT-Universitetet, etableret i 1999, er et specialiseret universitet med fokus på IT. ITU er det universitet i Danmark, som uddanner flest IT-specialister

KANDIDAT - Aarhus Universite

Filip Engel er Senior Director hos Ørsted. Filip har til dagligt ansvaret for blandt andet Public Affairs. Hør hvorfor Filip fandt PKL interessant dengang han skulle søge din kandidat. Hør. Lyt til podcast om ledelse. Lyt med på Væksthus for Ledelses Podcast-serie Ørerne i Maskinen, hvor Kurt Strand inviterer offentlige ledere og konsulenter till en snak om forskellige ledelsesudfordringer. Fx om det er ok at påtale en medarbejders tøj KU tilbyder gratis online kurser på verdens største platform for MOOCs. Læs mere om Massive Open Online Courses (MOOCs) og se udbuddet he Kandidatuddannelsen er den 2-årige overbygning på bacheloruddannelsen og foregår udelukkende på engelsk. Uanset om du er bachelor fra DTU eller et andet universitet, giver DTU's kandidatuddannelse dig en stærk faglig profil som civilingeniør Kandidat i statskundskab (erhvervskandidat) Kernefaglige linjer. De kernefaglige linjer er forankret i den politologiske forskning, og bygger ovenpå instituttets forskningsområder. De kernefaglige linjer kan kun følges af studerende på kandidatuddannelsen i Statskundskab

Livsfarlig ledelse af Christian Ørsted er en bog om ledelse, der henvender sig til alle, der har været udsat for det - eller bedriver det. Bogen strøg direkte ind på bestsellerlisten og er nu solgt i mere end 30.000 eksemplarer Kandidatuddannelsen på Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Kandidatuddannelsen i Psykologi. Kandidatuddannelsen udbyder som kerneelementer fire programmer, hvoraf den studerende skal vælge to: Et hovedprogram (A program) og et biprogram (B program) Med udgangspunkt i den enkelte deltagers egne praksiserfaringer, som perspektiveres i koblingen med teorier og de seneste forskningsresultater Det samlede katalog over CBS's kurser. Søg i CBS kursuskatalog Søgeord Uddannels MBA-uddannelsen er en masteruddannelse på kandidatniveau rettet mod medarbejdere i private og offentlige virksomheder og organisationer, der ønsker at styrke deres forudsætninger for at lede og udvikle deres organisation

Kandidat - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannels

 1. Kandidatuddannelser Kandidatuddannelsen ved IT-Universitetet består af fem uddannelser med fokus på hvert sit kerneområde indenfor it - spil, digital design, datalogi, software og business
 2. Hun var hovedredaktør for det nordiske tidsskrift Retfærd og leder af Folkeuniversitetets jurauddannelse i et årti, senere professor i retsvidenskab og retssociologi ved Grønlands Universitet med ledelsesfunktioner, og deltager i EU-forskningsprojekter bl.a. som landekoordinator, samt del af den oprindelige ledelse af CRS
 3. Lokal ledelse - Lokal vækst. ESKILD HANSEN er kandidat i forvaltning fra RUC med speciale i erhvervsanalyse og erhvervsudvikling. Han har siden 2001 arbejdet som.
 4. Disse spørgsmål besvares i artiklen her af Mickey Kromann-Jensen som er international uddannelseskonsulent og stifter af Studysea. Denne artikel er anden artikel i vores artikelserie Kandidat i udlandet som giver inspiration og gode råd til dig som overvejer at læse en hel kandidatgrad i udlandet
 5. imum skal være én kandidat hvert sted, hvis partiet skal høste stemmer. SIK-ledelse meget.
 6. Nu har du en enestående mulighed for at få ny viden og inspiration til dit lederskab direkte fra den unge generation. Forårets LEDELSE i DAG-konference giver nemlig scene og mikrofon til de digitalt indfødte - eller millennials som de også bliver kaldt - og beder dem inspirere os med deres syn på ledelse og arbejdsliv
 7. Kandidat. En kandidatuddannelse er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse

Nu har jeg delt politisk materiale ud på mange gymnasier, og jeg forstår ærligt talt ikke denne reaktion fra gymnasiet. Nogle unge fik man en skide god dialog med om hvad politik er, andre unge sagde pænt nej tak, og så gik man videre Tag din uddannelse i København - Byen som aldrig sover. Der sker altid noget i København. Der er altid mennesker på gaden, caféer og restauranter af enhver karakter og udformning summer af liv og atmosfære, og trendy natklubber og diskoteker byder velkommen hver eneste aften

SmartLearning er online studier for dig der gerne vil tage en akademi- eller diplomuddannelse som fjernstudie. Læs mere om dine muligheder for et online studie hos SmartLearning Samfund, jura og økonomi Ledelse, psykologi og etik Kommunikation, medier og it Sprog, kunst og kultur Lægemidler og bioteknologi Krop og sundhed Fysik og matematik Biologi, kemi, natur og dyr Naturres., miljø og fødevare About the programme. This programme aims to train experts with in-depth interdisciplinary knowledge and practical skills who are able to make reasonable and confident decisions in various spheres of international business

Find den rette kandidatuddannelse - Syddansk Universite

 1. 8 råd: Få den bedste kandidat til jobbet; 8 råd: Få den bedste kandidat til jobbet. Vil du gerne ansætte de bedste medarbejdere? Så er det ikke nok bare at spørge, om de kan det, I har brug for. Du skal også sælge arbejdspladsen
 2. Kandidat i samfundsvidenskabelig jura (cand.soc. i jura) Kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura blev oprettet af Det Juridiske fakultet i 2015, da arbejdsgivere inden for både den offentlige og private sektor efterlyste kandidater, som kunne bruge deres faglighed i en juridisk kontekst
 3. Så er en Diplom i ledelse måske noget for dig. Du får en teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau, samtidig med at teorien sættes i et anvendelsesorienteret perspektiv. Diplom i ledelse er målrettet nuværende og kommende ledere i såvel den private som den offentlige sektor
 4. Onsdag morgen blev den socialdemokratiske folketingskandidat Alexander Grandt Petersen vist væk fra Sct Knuds Gymnasium i Odense, da han delte politisk materiale ved skolens indgang uden.
 5. En psykologfaglig som ikke er uddannet kliniker, men bruger psykologiske faggreb til at behandle en række andre problematikker. Mange ansatte i det private, som mig selv, bruger det i arbejds- og organisationspsykologisk øjemed. Det vil sige alt fra HR/intern kommunikation/test til facilitering, undervisning eller ledelse
 6. Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail; Karen Laigaard: Kontorchef : Kontorchef for Tech Trans Kontoret. +45 353-27054: E-mail: Kim Brinckmann: Vicedirektø
 7. Mød Luan, der har læst Matematik-økonomi på Aalborg Universitet. I dag arbejder han hos Bankdata som Forretningskonsulent

Kandidatuddannelser på Aalborg Universitet - aau

Vi har gennem 17 år sat ledelse på programmet i IDA. og resultaterne er tydelige. Vi vil arbejde for at IDA sætter ledelse på programmet, sådan at IDAs nye vision 2025 lyder: IDA skal være et fællesskab, der realiserer potentialet i teknologi og viden gennem begavet ledelse Og ledelse, ligesom du kan videreuddanne dig p master, kandidat-og ph D. Niveau Aarhus Universitet, Hammel Neurocenter og MarselisborgCentret samarbejder om ny akademisk uddannelse for sundhedsfaglige professionsbachelorer 180 Grader rhus Stiftstidende Brsen Berlingske Tidende BT Dagbladet Information Dagens

Ledelse - Metropo

KANDIDAT- OG BACHELORPRODUKTION i perioden 1.10.2005 - 30.9.2006 DET HUMANISTISKE FAKULTET MAGISTERKONFERENS (MAG.ART) Odense Anne-Mette Bech Albrechtslund - Litteraturvidenskab Jonas Blom - Dansk Peter Glud Borberg - Dansk Maria Groes Eldh - Litteraturvidenskab Morten Gad - Filosofi Jeff Deleuran Hansen - Litteraturvidenskab Pernille Dørr Kjær - Filosofi René Láadal - Filosofi Birgitte. Medieproduktion og Ledelse Projektleder i mediebranchen. Styr produktionen af trykte og digitale medier i forhold til teknik, økonomi og ledelse. Kandidat- og. Kandidat i Farmaci (Farmaceutuddannelsen, cand. pharm.), Kandidat i farmaceutisk videnskab (cand. scient. pharm.) Internationale kandidatuddannelser. Al undervisning foregår på engelsk: MSc in Pharmaceutical Sciences (Kandidat i Lægemiddelvidenskab) MSc in Medicinal Chemistry (Kandidat i Medicinalkemi) Forskeruddannelse: Ph.d.-uddannelsen.

Ledelse. KU's mål om at være et af de absolut førende universiteter i Europa betyder, at ledelse skal udøves med samme engagement og professionalisme som universitetets kerneopgaver. KU's ledelsesgrundlag sikrer et fælles afsæt for den løbende ledelsesudvikling Narhvalens overraskende overlevelsesstrategi: En million år med ekstrem lav genetisk diversite Anerkendende ledelse er altså ikke en mirakelkur, som kan løse besparelsesproblematikken, da tilgangen i sig selv netop kræver tid. Forventningsindfrielse. I casen kom det til udtryk, at den anerkendende ledelse installerer nogle forventninger i medarbejderne om, hvad det vil sige at blive anerkendt i organisationen Institut for Kommunikation og Kultur. Langelandsgade 139 8000 Aarhus C. Øvrige adresser og kort. Tlf.: 87 16 12 00. CVR-nr: 31119103 P-nr: 1013139411. EAN-nummer: 579800041836

En master i Offentlig Ledelse, en kandidat i Robotteknologi og en bachelor i Teknisk videnskab, data science og kunstig intelligens er blandt de nye uddannelser, der er godkendt af Uddannelses- Forskningsministeriet tirsdag. Samlet har ministeriet godkendt 19 nye uddannelser fordelt på uddannelsesinstitutioner i otte byer Eksamensplan Kandidat i Pædagogisk sociologi - Vintereksamen 2017/18 Dato: 22. januar 2018 ledelse og styring Forsvar af opgave Lise Degn Carsten Strøb Uddannelse på Københavns Universitet. Københavns Universitet er landets største uddannelsesinstitution. De seks fakulteter udbyder tilsammen over 200 uddannelser inden for humaniora, jura, natur- og biovidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi

Dagens 1.000+ mest populære job inden for Kandidat i Danmark Brug dit faglige netværk til at finde drømmejobbet. Nye Kandidat-job bliver tilføjet dagligt På faget arbejdes der med at identificere emner og problemstillinger inden for styring og ledelse i den offentlige sektor med stor samfundsaktualitet og forskningsmæssig relevans. Desuden arbejdes der med udarbejdelse af undersøgelsesdesign og identifikation af relevant empiri og data som forberedelse til den endelige opgave Bestyrelsen tager konkret stilling til den enkelte kandidat. Herunder også om bestyrelsen samlet set har tilstrækkelig indsigt i brug af modeller til risikoberegning ved indførelse af nye produkter og andre tiltag, der kan medføre forøgede risici for Skandia Kandidat i datalogi Er du kreativ og logisk tænkende? En uddannelse i datalogi giver dig mange muligheder, hvad enten du vil arbejde med programmering, softwaredesign, robotteknologi eller kreative anvendelser af IT

Den rette kandidat 3 Finally, the findings show how the recruitment process is characterized by homo-social reproduction, where individuals tend to prefer candidates similar to them. We emphasize how network and sponsorship make sure certain candidates are visible to the selectors. However, this homo-socia Byg en 2-årig journalistisk kandidatuddannelse ovenpå din bachelor. Styrk din formidling af komplekst fagligt stof

optagelse 2019. Ansøgningsvejledninger og ansøgningsfrister vil blive offentliggjort her på siden og på Den Danske Scenekunstskoles Facebook.. kandidat i scenekunst. Det er ikke længere muligt at søge om optagelse på kandidatuddannelsen i scenekunst Etisk kodeks kan også gælde ved forhandling af lønninger. F.eks. Hvis en tiltrækkende kandidat opstiller lønkrav langt under virksomhedens budget for den ledige stilling på grund af ukendskab med industrivederlag, kan selskabet vælge at ikke udnytte den alt for lave lønopgørelse Kandidat Kemiuddannelse på KU. Bliv kandidat i kemi, læs en kandidatuddannelse. specialiser i uorganisk kemi, organisk syntese, grøn og bæ;redygtig kemi, fysisk kemi, olie og gaskemi Det Teologiske Fakultet danner ramme om forskning, uddannelse og efter- og videreuddannelse inden for de teologiske discipliner. Fakultetet huser endvidere Center for Afrikastudier,Center for Europæisk Islamisk Tænkning og Søren Kierkegaard Forskningscenteret Studieordninger for bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universite

Læs med her og bliv en del af et voksende hold i ledelsescenteret med store ambitioner om at bidrage til udviklingen af bedre offentlig ledelse. Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte mig - der er ansøgningsfrist d. 24.maj HELT NY UDDANNELSE. Året slutter med en glædelig uddannelsesnyhed på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har prækvalificeret en helt ny kandidatuddannelse i social datavidenskab og de første studerende vil begynde på uddannelsen i september 2020 Organisation. Københavns Universitet rummer en stor vifte af videnskabelige miljøer, som er organiseret i faglige hovedområder, kaldet fakulteter Venstre-politikeren Anahita Malakians har vakt opsigt ved at skabe debat om kvinders sexliv - mere præcis ved at sige, at hun selv har haft over 100 sexpartnere. Men Venstres ledelse understreger nu, at hun ikke er opstillet til næste folketingsvalg endnu, og at hun derfor taler på egne vegne. Kandidat- og sidefagsdag 2019. I 2019 afholdes Kandidat- og Sidefagsdag onsdag den 20. november på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg. Læs mere herinde på hjemmesiden senere på året, hvor vi vil skrive mere om, hvem du kan møde og hvad du kan opleve på dagen Forskning i fødevare-fermentering og funktionalitet af starterkulturer, konservering og fordærv af fødevarer herunder biokontrol, mikrobiel fødevaresikkerhed og hygiejne, tarmmikroflora og probiotika i mennesker og dyr, samt mikrobiologisk kvalitetssikrin

populær: