Home

Straffeloven 237

§237. Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid. Hvad er manddrab efter straffelovens § 237? I straffeloven skelnes der som udgangspunkt mellem to typer af drab - manddrab (§ 237) og uagtsomt manddrab (§ 241) Straffeloven § 237 Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid. Foxylex er en online lovsamling med konsoliderede love.

Straffelovens §237 - Manddrab, hvad siger loven

Straffeloven § 237 - Foxyle

Dommere: Bull, Noer, Webster, Normann, Endresen. Saken gjaldt forståelsen av straffeloven § 238, uaktsom forvoldelse av betydelig skade på legeme eller helbred, i forbindelse med at en person ble sterkt skadet av en isklump som falt ned fra taket på en bygård Straffeloven 1902 er inndelt i tre deler. Loven sondrer mellom forbrytelser, som er omtalt i straffelovens annen del og forseelser, som er omtalt i straffelovens tredje del. Straffbare handlinger som omtales i andre lover er forbrytelser dersom de kan medføre fengsel i minst tre måneder. Første. Straffeloven kap. 27 27. kapitel Freds- og ærekrænkelser § 263. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem >tiltalt for mandrab, straffeloven §237, jf §21 >Er det det vi almindelige kalder, mordforsøg ? Ja, det er to enkle paragraffer: § 237. Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid. § 21. Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikk

Straffeloven § 252 Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare f Foxylex er en online lovsamling med konsoliderede love m.v., hvor man kan skrive noter til bestemmelserne Straffeloven er en af de hyppigst reviderede love i Danmark; seneste ændringer således (pr. december 2017) foretaget i august 2017. Det er således kun en meget lille del af loven, der ikke er ændret siden 1930 Forsætligt manddrab (i folkemunde ofte mord), der er strafbart efter § 237 med fængsel indtil livstid. Her kræves forsæt, altså en intention om at dræbe. Uagtsomt manddrab, der er strafbart efter § 241 med en strafferamme på 4 måneders fængsel (dog op til 8 år under skærpende omstændigheder). Her kræves alene uagtsomhed, altså.

Straffeloven kap. 25: Forbrydelser mod liv og legeme

Loven erstatter nåværende straffelov fra 1902 (straffeloven 1902). Loven er satt i kraft fra 1. oktober 2015 ved lov 19. juni 2015 nr. 65 om straffelovens ikraftsetting. Straffeloven 2005 er inndelt i tre deler: Første del gir bestemmelser om straffelovgivningens virkeområde, definisjoner. Uddrag af straffeloven (gældende pr. 23. oktober 2007) § 119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at. Straffeloven inneholder flere bestemmelser som omhandler trakassering. Under følger en redegjørelse av straffeloven § 266 som omhandler ulike former for trakassering, samt av §§ 297, 298 og 305 som blant annet regulerer trakassering med seksuell motivasjon Hva er seksuell trakassering Straffeloven § 235 - Børneporno §235. Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år

Straffeloven - Danske lov

Uaktsom legemsbeskadigelse rammes av straffeloven §§ 237-238, men disse anvendes lite i praksis. Der visse uforsettlige følger øker strafferammen (se nedenfor) er det et vilkår at gjerningsmannen kunne ha innsett at denne følgen ville inntreffe, såkalt culpa levissima. Strafferamme og straffutmålin Saken gjaldt straffutmåling ved uaktsom legemsbeskadigelse forvoldt med motorvogn, straffeloven § 237. Spørsmålet var om fengselsstraffen på 18 dager. som idømt av lagmannsretten, skulle gjøres betinget. A, som kjørte bil, svingte til venstre inn på forkjørsvei og traff en motorsyklist som kom fra hennes venstre side Første oktober er den forhatte «hivparagrafen,» straffelovens paragraf 155, historie. Den erstattes av to nye paragrafer i straffeloven og slettingen innebærer en viss liberalisering av straffebudene for å smitte andre med hiv eller utsette andre for smittefare ved at ektefeller/samboende med hivpositive som på forhånd har samtykket i ubeskyttet sex ikke skal utsettes for. Ændringen af straffeloven i 1930 skete på baggrund af to betænkninger afgivet af straffelovs-kommissionen samt en betænkning afgivet af strafferetsprofessor Carl Torp. I det følgende vil jeg på baggrund af disse betænkninger redegøre for de forestillinger, som de enkelte kommissio-ner gjorde sig om bestemmelsen og dens anvendelsesområde 237 views. 0. Like this video? Sign in to make your opinion count. Sentrale politikere, journalister og politi bryter straffeloven? - Duration: 4:01. Christian Morten Borge 266 views

 1. 1) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 192 a, § 193, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, 250, § 252, stk. 1, § 266, § 288 eller § 291, stk. 1 eller 2, når handlingen er omfattet af artikel 1 i konventionen af 16. december 1970 om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer.
 2. Kapitel 7: Straffelovens § 216 - voldtægt 1. Gældende ret og baggrunden herfor 1.1. Den gældende bestemmelse i § 216. Efter straffelovens § 216, stk. 1, straffes den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, for voldtægt med fængsel indtil 8 år
 3. alomsorgen kan det settes vilkår som nevnt i straffeloven § 53 nr. 2, nr. 3 bokstav a til g, nr. 4 og nr. 5. Det kan også settes som vilkår at den domfelte skal følges opp av kri
 4. dre annet er bestemt. Forsett er definert i straffeloven § 22, mens uaktsomhet er definert i straffeloven § 23. Bestemmelser gjelder faktiske forhold
 5. Det antages således i teorien, at for eksempel drab på en krigsfange kan give anledning til tiltalerejsning både efter straffeloven, § 237, om manddrab og efter den militære straffelov, § 36, stk. 2, om overtrædelser af den humanitære folkeret
 6. Du kan læse straffeloven her. Eksempel på en voldssag. Under en bytur kommer Hansen op at slås med Jensen. Slagsmålet finder sted på et værtshus, hvor bartenderen overværer episoden. Jensen får et blåt øje efter et knytnæveslag fra Hansen. Jensen melder overfaldet til politiet

Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferamme

Straffeloven, af 1930 med senere ændringer er inddelt i en almindelig del, §§ 1-97c, og en speciel del, §§ 98-306. Den almindelige del behandler de almindelige strafbarhedsbetingelser og sanktionerne; disse regler gælder også ved anvendelsen af straffebestemmelser i andre love, fx Færdselsloven og skattelovene Straffeloven §§ 237 og 238 rammer både smitte mellom mennesker og smittespredning. Selve gjerningsbeskrivelsen følger av § 237, mens det i straffeloven § 238 er fastsatt kriterier for når overtredelsen er å regne som grov. Utvalget foreslår at straffetrusselen mot smitteoverføring og smittespredning reguleres i to separate straffebud I de to sidste tilfælde, som falder ind under Straffeloven § 237 om forsætligt manddrab, er der ikke fastsat særlig lempelige strafferammer, men der kan efter omstændighederne være grundlag for strafnedsættelse eller anvendelse af betinget dom. Straffri er derimod passiv dødshjælp. For en læge er det således ifølge sundhedsloven. Vi er et spesialisert strafferettsfirma, og arbeider nå med å utvikle en kostnadsfri og fritt tilgjengelig versjon av straffeloven med lovkommentarer. Vi vil fortløpende legge ut nye bestemmelser her underveis. Straffeloven er bygget opp i tre deler som igjen er delt inn i forskjellige kapitler

påtalebegjæring vil bortfalle ved ikrafttredelsen av den nye straffeloven,jf. ny $ 62 a i straffeprosessloven.) Der vilkårene både de materielle (skadens omfang og uaktsomhet som ikke ligger i det nedre sjikt) og de prosessuelle (rettidig påtalebegjæring fra fomærmede) for å anvende straffeloven $ 237 er til stede Bekendtgørelse af straffeloven . Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 med de §§ 237 og 244-248, som er begået. Han ble her dømt for flere overtredelser av vegtrafikkloven, herunder kjøring i påvirket tilstand med en promille på 1,23 og uaktsom legemsbeskadigelse, jf straffeloven § 237, som følge av denne kjøringen. For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor

kapitel i straffeloven, dog undtaget overtrædelser omfattet af § 228 i straffeloven, manddrab, jf. § 237 i straffeloven, grov vold, jf. §§ 245 og 246 i straffeloven, omskæring af kvinder, jf. § 245 a i straffeloven, eller menneskehandel, jf. § 262 a i straffeloven, kan der ikke, medmindre det er bedst for barnet, træffes afgørelse om. Listen speiler paragrafene i straffeloven av 1902 og 2005. Lovspeilet er i hovedsak basert på Eskelands lærebok fra 2015 og Matningdals kommentarer til ny straffelov av 2015. Listen baserer seg på straffeloven av 1902 slik den var da den ble erstattet av straffeloven av 2005 med lov av 19. juni 2015 nr. 65 om straffelovens ikraftsetting

Forståelsen av straffeloven § 238 - uaktsom forvoldelse av

 1. I straffeloven av 1902 ble dette kalt legemsbeskadigelse. Straffen for forsettlig kroppsskader er fengsel inntil seks år, i grove tilfeller kan straffen gå opp til 10 år, jamfør straffeloven §§ 273-274. Tilføyes vedkommende betydelig skade på legeme eller helbred, heves strafferammen til fengsel i inntil 15 år
 2. Det samme gælder udgifter ved de i straffelovens § 30 omhandlede foranstaltninger, som ikke udredes ad privat vej eller afholdes efter reglerne i lov nr. 237 af 12. juni 1922 om værgerådsforsorg m.m., jfr. bekendtgørelse nr. 139 af 31. marts 1926. Stk. 3
 3. isterie
 4. hensiktsmessig å bruke straffeloven for å rettsfor-følge smittefarlig atferd, og i så fall hva slags atferd som bør kunne strafforfølges. Bakgrunnen for nedsettelsen av utvalget lå særlig i den kritikk som har vært rettet mot straffeloven §§ 237 og 238 og straffeloven 1902 § 155. Reglene har blan
 5. Kevin utførte handlingen bevisst, og kan etter strl. §237, straffes med inntil 6 måneders -8 års fengsel, etter legemsbeskadeligelske som fører til død, nevnt i §229. Men før det må vi finne ut om Kevin er strafferettslig tilregnelig. - Det må være strafferettslig tilregnelig, strl. §§44, 45 og 46
 6. Denne ganske lille del af bogen gav genlyd i medierne. Ekstra Bladet skrålede Jeg slog far ihjel. Og politiet var nødt til at tage fat i den klare overtrædelse af straffeloven (§237 eller §239). Hun blev chokeret, da de pludselig stod i hendes køkken, og ville anholde hende for drab
 7. isterier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager

Translation of the German Criminal Code provided by Prof. Dr. Michael Bohlander. Stand: Die Übersetzung berücksichtigt die Änderung(en) des Gesetzes durch Artikel 6 Abs. 18 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3799) Der Stand der deutschsprachigen Dokumentation kann aktueller sein Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 9. juli 2015, med de ændringer, der følger af lov nr. 1880 af 29. december 2015, lov nr. 170 af 27. februar 2016, § 4 i lov nr. 632 af 8. juni 2016, lov nr. 635 af 8. juni 2016, lov nr. 636 af 8 Endringer av straffeloven om smitteoverføring på bordet. Godt møte med @frp_no og @Hoyre på Stortinget i dag! Endring i straffeloven §237 https:. Det kan den ikke. Straffelovens §235 stk. 3 siger, at det ikke er ulovligt at besidde pornografiske billeder af personer over 15 år med samtykke fra den pågældende person

A person aged between 15 and 18 years old at the time of their crime can not receive a life sentence, but is eligible for all other penalties in the Penal Code. Until 2010, their maximum possible sentence was 8 years or a custody sentence Det korte af det lange er, at en fængselsstraf på tid minimum skal være på mere end én uge og ikke over 16 år, ifølge straffeloven - i øvrigt med det forbeholdt at en straf godt kan gå fra 16 til 20 år, hvis der er særlige grunde til dette. Men du kan også idømmes fængsel på ubestemt tid, altså livstid

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) - Lovdat

I forbindelse med ikrafttreden av Straffeloven 2005 ble enkelte lovbruddskategorier tilordnet nye kriminalitetstyper. Spesielt vises det til økonomilovbrudd hvor antall anmeldelser har økt med 237,9 prosent fra 2013 til 2017. Hovedårsaken til den betydelige økningen er at alminnelige bedragerier nå kategoriseres som økonomilovbrudd, som. noteapparat, dels med et udførligt sagregister til straffeloven. Denne udgave af værket omfatter teksten til straffeloven, ikraft-trædelsesloven til straffeloven samt straffuldbyrdelsesloven. I tilknytning til notestoffet er en del særlovsbestemmelser gen-givet; disse kan findes gennem sagregistret, bl.a. under stikordet »Særlove«

Straffeloven kap. 27: Freds- og æreskrænkelser

Manddrab - straffeloven §237: Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid. Usømmelig omgang med lig - straffeloven §139: Den, som krænker gravfreden eller gør sig skyldig i usømmelig behandling af lig, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet omDrab (§§ 237-241). Politiet skal i forbindelsemed behandlingenaf sager om æresrelateredeeller samlivsrelateredekonflikter - som en del af vurderingen af behovet for eventuelle beskyttelsesforanstaltninger- overveje spørgsmålet om anvendelseaf særlig adressebeskyttelse,jf

straffeloven - infostabil

 1. delig og en særlig del.. Den al
 2. • Straffeloven 2005 § 23, annet ledd: «Uaktsomheten er grov dersom handlingen er svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse.» • Bestemmelsen viderefører gjeldende rett. • Merk også at det i straffeloven 2005 § 24 i.f. er bestemt at ved vurderingen av om handlingen er grov, skal det tas
 3. I de to sidste tilfælde, som falder ind under Straffeloven § 237 om forsætligt manddrab, er der ikke fastsat særlig lempelige strafferammer, men der kan efter omstændighederne være grundlag for strafnedsættelse eller anvendelse af betinget dom. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi. Danmar
 4. Straffeloven. I Straffeloven er det særligt tre paragraffer, der kan anvendes ved aktiv dødshjælp. Drab: § 237: Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid

§ 237 a. Grov smitteoverføring anses som oppfordring til en straffbar handling etter straffeloven § 183 eller innebærer fremsettelse av en hatefull ytring. Efterkommere, Ikke-vestlig 5.863 34.358 17,1 317 244 237 . Kriminalitetsindeks - alle afgørelser 2015 Kun domme for overtrædelse af straffeloven En anden. 1. En av endringene i straffeloven 2005 som kan komme til å få en viss betydning på miljøområdet, er reguleringen av rettsuvitenhet i lovens § 26. I de fleste tilfeller vil manglende kjennskap til rettslige forhold - nå som før - ikke gi grunnlag fo straffeloven 1902 eller strl. 1902. Straffebudet om uaktsom legemsbeskadigelse jf. strl. 1902 § 237 er ikke videreført til straffeloven av 2005, og vil dermed ikke bli vektlagt i denne oppgaven.6 Det ble med straffeloven gjort ytterligere endringer i bestemmelsene som omhandles i denne oppgaven Jeg tror ikke hun er typen som lyver. Har bare møtt henne to ganger, men man danner seg et inntrykk av folk. Men nå oppfordret Sex og Samfunn meg også til å sjekke meg på urinprøve og hiv-teste meg kun fordi hun var fra et høyrisiko-land

Straffeloven § 252 - foxylex

forbrydelser og andre strafbare forhold struktur til eksamen klar struktur og systematik begrundelse og konklusion henvis til relevant litteratur og retspraksi (2) The prosecution of acts falling within subsection (1) may also include violations of sections 237 and 244-248 committed in conjunction with a violation of section 183a. 9. (1) Acts are deemed to have been committed at the place where the offender was when the act was committed

Straffeloven - Wikipedia, den frie encyklopæd

Bekendtgørelse af straffeloven. Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1068 af 6. november 2008, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 1404 af 27. december 2008, § 1 i lov nr. 319 af 28. april 2009 og § 1 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 § 237 fremkommer nedenfor. Vi har ikke merknader til forslaget til § 238 om smittespredning. Også de endringer og tilføyelser som er foreslått i andre bestemmelser (straffeloven 2005 § 131, 196 og 241) synes fornuftige. Riksadvokaten har for øvrig merket oss at utvalget bare foreslår endringer i straffeloven Straffeloven 2006 Almindelig del 1. kapitel Indledende bestemmelser §§ 1 - 2 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse §§ 3 - 12 3. kapitel Strafbarhedsbetingelser §§ 13 - 20 4. kapitel Forsøg og medvirken §§ 21 - 24 5. kapitel Strafansvar for juridiske personer §§ 25 - 27 6 Straffeloven. Lov om straff (straffeloven 2005) erstattet i 2015 straffeloven fra 1902. §237 omhandler overføring av en smittsom sykdom som medfører betydelig skade på kropp eller helse for en annen person. På samme måte straffes den som utsetter en annen person for slik smittefareoverføring tet af straffeloven, hvis det er samtaler, som ikke er teknisk sikrede mod an­ dres lytten. Hvis det kræver særligt udstyr m.m. for at høre dem, må bestem­ melsen derimod formentlig være anvendelig. Meddelelsen skal være (eller have været) lukket, d.v.s., at åbne postkort, forsendelser i korsbånd og lig­ nende ikke er beskyttede

Drab - Wikipedia, den frie encyklopæd

MORDMERKMALE - GESCHICHTE, KONZEPTE UND REFORMÜBERLEGUNGEN Stud. iur. Florian WANIA Justus-Liebig-Universität / Gießen I. EINLEITUNG Du sollst nicht töten - Die Bibel, 2 Straffelovens § 235 om børneporno: 235. Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN . Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni 1987, lov nr. 272 a

Lov om straff (straffeloven) - Lovdat

 1. Straffelovens § 237 og straffelovens § 241: 37 nr. 230af 4. april 2000 om ændring af straffeloven (Udvidet brug af samfundstjeneste og betingede domme me
 2. indgår alene overtrædelser af straffeloven, idet lovændringer, ændringer i politiets indsats, udviklingen i brug af automatisk hastighedskontrol, ændrede bødestørrelser m.v. påvirker antallet af registrerede særlovsovertrædel-ser betydeligt, som dermed i højere grad afspejler lovgivernes og de retshåndhævendes myndigheders indsat
 3. 4 Endring i straffeloven med virkning fra oktober 2015 medførte at tallene for 2015 og 2016 omfatter hendelser som tidligere ikke ville ha blitt registrert som voldtekt. Dette omhandler voldtekt av barn, og gjaldt 4 anmeldelser i 2015, 23 i 2016 og 16 i 2017. Et mer presist sammenlikningstall i forhold ti
 4. Retsforfølgning for handlinger omfattet af stk. 1 kan tillige omfatte overtrædelser af §§ 237 og 244-248, som er begået i forbindelse med overtrædelsen af § 183 a. [ Jurisdiktion (ved forårsagelsesdelikter) ] § 9. Handlinger anses for foretaget, hvor gerningsmanden befandt sig ved handlingens foretagelse
 5. Enhver har plikt til å søke avverget bestemte alvorlige straffbare handlinger, jfr. straffeloven 196. Avvergeplikten gjelder kun når det er mulig å avverge den straffbare handlingen. Avvergeplikten går foran taushetsplikten så langt det er nødvendig, og gjelder derfor også for ansatte med yrkesmessig taushetsplikt

domstol.dk - Uddrag af straffeloven

Dieses Modell ist etwa in Dänemark in Verwendung: Vorsätzliche Tötung ist nach § 237 Straffeloven mit 5 Jahren bis lebenslanger Freiheitsstrafe belegt. Um Rechtsunsicherheit trotz dieser großen Spanne zu vermeiden, besteht deshalb nur ein einziges Instanzgericht, das auf Tötungsdelikte spezialisiert ist Nytt grunnlagsregister ble innført samtidig med at ny straffelov trådte i kraft i 2015. Straffeloven skiller nå ikke lenger mellom forseelser og forbrytelser slik som tidligere. Denne kategoriseringen i statistikken har derfor måttet utgå fra og med 2015-årgangen

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1052 af 04/07/2016 § 79, stk. 1, § 237, § 241, § 249. (8). Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. LBK nr 1160 af 29/09/2015. (9). Sundhedsstyrelsen 2014, National klinisk retningslinje om indika-tion for transfusion med blodkomponenter, Kbh. (10). Vejledning om blodtransfusion Übersetzung des Bürgerlichen Gesetzbuches durch ein Übersetzer-Team des Langenscheidt Übersetzungsservice. Laufende Aktualisierung der Übersetzung durch Neil Mussett und in seiner Nachfolge durch Samson Übersetzungen GmbH, Dr. Carmen v • I utkastet til den nye straffeloven foreslo Bernhard Getz (1892, s. 100)12 at personer « som tilbringer dagen i lediggang eller på kneiper, lever av tyveri, av understøttelse av den kvinnelige prostituerte eller av sin egen, sover snart under åpen himmel, snart i halvferdige hus, og overalt sprer fare for personer Art. 273. Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Sporing af skjult udbytte og andre aktiver, forældelse af konfiskationskrav, hemmelig beslaglæggelse m.v.) § 1 I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1034 af 29. oktober 2009, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer Nedenfor gengives afsnit 5 (straffelovens §§ 154-157) i kapitel 17 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv. i Straffelovrådets betænkning nr. 1424/2002 om straffastsættelse o

populær: