Home

Fleksjob gamle ordning

Syddjurs Kommune kan hjælpe dig, hvis du har mistet dit arbejde eller risikerer at miste det på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer. Du skal tage kontakt til jobcenteret, såfremt du ønsker mere information omkring fleksjob, løntilskud, skånejob eller revalidering Fleksjob - den gamle ordning. Der er fortsat ca. 25.000 borgere på fleksjob efter den gamle ordning fra før 2013. På dette kursus gennemgår vi de regler som gælder for denne målgruppe og på overgang til det nye fleksjob Fleksjob efter den gamle ordning: Fleksjobansatte, der er ansat før den 1. januar 2013, er ikke omfattet af den nye fleksjobordning, så længe de fortsætter i samme fleksjob. Det betyder bl.a.: Den ansatte efter den gamle ordning får løn for 37 timer, selv om de reelt arbejder mindre. Arbejdsgiveren fortsætter med at få refusion, indti Forskellen på fleksjob før 1.1.2013 og efter 1.1.2013 er som følger: Før 1.1.2013 - her udbetales fuld løn fra arbejdsgiver til lønmodtager og arbejdsgiver modtager refusion fra kommunen (enten 50% eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn) Fra 1. januar 2013 blev reglerne om fleksjob ændret som følge af pensions- og fleksjobreformen. Det betyder, at bevilling af fleksjob efter denne dato følger de nye regler. Personer, der er ansat i fleksjob før 2013, fortsætter på de gamle regler - se Fleksjob - ansat før 2013. Her kan du læse mere om ordningen for fleksjob - fra 2013

Fleksjob, skånejob og løntilskud - gammel ordning Syddjurs

• Nyt fleksjob: Med den gamle ordning kunne vi tilbyde en arbejdsgiver refusion på 1/2 eller 2/3 af vores løn som kompensation for at ansætte en medarbejder med behov for nedsat tid og/eller skånebehov. Det betød, at det var muligt at finde et arbejde, selv da arbejdsløsheden var stor Regeringen har sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance indgået en aftale om en reform af fleksjob og førtidspension. Ordningen vil fremover give mindre til folk i visse fleksjob. En gymnasielærer for eksempel kan med den nye ordning opleve at gå voldsomt ned i løn Hej jeg været på fleksjob i 16 år den gamle ordning. Det var jo godt. Men så i november blev jeg fyret. Så fik jeg ledighedsydelse16.200 om mdr. Nu jeg så fået en mail fra Kbh ydelses ervice at jeg fra juni får Fleksydelse. Dvs 10.600 om mdr minus skat. Jeg bliver 61 til november fleksjob er omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, medmindre de enkelte love herom har undtaget personer i fleksjob. Af hensyn til skånebehovet hos ansatte i fleksjob bør der ikke pålægges (over)arbejde ud over den aftalte arbejdstid. Hvis personer i fleksjob pålægges overarbejde, bør det så vidt muligt afspadseres

Fleksjob - den gamle ordning - Fagkurse

Mange medier viderefører den misundelsesretorik over for de gamle fleksjobbere, som fleksjobreformen fra 2012 blev gennemført på. Den gamle og den nye ordning ser i virkeligheden ganske anderledes ud. JydskeVestkysten bragte den 31. december en artikel om en borger , der havde fået identiteten. Den gamle ordning. Før 1.1.2013 - her udbetales fuld løn fra arbejdsgiver til lønmodtager og arbejdsgiver modtager refusion fra kommunen (enten 50% eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn). Så længe du opretholder ansættelse i denne ordning, vil den forstætte. Du kan dog frivilligt vælgte at stoppe, og skifte ordning Kære Elmc, Såfremt der bliver tale om en ny ansættelse og dermed en ny ansættelseskontrakt, skal denne forhandles ud fra gældende lov. Det vil sige gældende regler i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13 § 70f og dermed omfattet af reformen af fleksjob og førtidspension, som trådte i kraft den 01. januar 2013

Løn- og Personaleny

18.3.1.2. Personer, der er ansat i fleksjob før den 1. januar 2013 Personer ansat i fleksjob på den gamle ordning fortsætter på disse vilkår, så længe de fortsætter i samme fleksjob. 18.3.1.2.1. Ansættelsesmæssige forhold Løn og øvrige ansættelsesvilkår er fastsat efter de kollektive overenskomster, der gælder på området Også hvis den tilkendte pension skal revurderes. Se Førtidspension, gamle regler. Førtidspension kan i dag tilkendes personer indtil folkepensionsalderen hvis: arbejdsevnen er varigt nedsat; arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at man ikke er i stand til at forsørge sig selv, ej heller i fleksjob Det er gjort meget vanskeligt at blive fastholdt i fleksjob hos ens nuværende arbejdsgiver. For at få bevilget et fastholdelsesfleksjob, skal den ansatte fremlægge skriftlig dokumentation for 12 måneders ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår Jeg har et par spørgsmål vedrørende flexjob. Jeg arbejder i dag i flexjob på 20 timer, 8-12 hver dag - og det har jeg gjort de sidste 5-6 år. Jeg er stadig på den gamle flexjob ordning, hvor jeg får fuld løn, og hvor min arbejdsgiver får 2/3 refunderet af kommunen

Det gælder også, hvis du skifter fra et fleksjob under den gamle ordning til et nyt fleksjob. Fastholdelsesfleksjob Hvis du ønsker at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder, inden du kan ansættes i fleksjob. Løneksempler efter den gamle og den nye fleksjobordning Hvis fleksjobmedarbejderen er ansat før 1. januar 2013 gælder følgende: Aflønnes af forsvaret efter gældende overenskomst som om medarbejderen var ansat på 37 timer/uge, uagtet at medarbejderen er ansat til kun at arbejde eksempelvis 17 timer/uge Beregning af gammel førtidspension Sidst redigeret den 10.01.2019 Beregning af grundbeløb Grundbeløbet er afhængigt af pensionistens personlige indkomst ud over den sociale pension

ke samtidig være ansat i et fleksjob og modtage førtids-pension. Bemærk således, at førtidspensionen ved ansæt-telse i fleksjob skal gøres hvilende eller frakendes. Læs evt. mere herom i Vejledning om fleksjob m.v. pkt. 1.4. Principafgørelse N-1-03 omhandler en 39-årig kvinde med svær leddegigt, som fra pensionstilkendelsen havde være Førtidspensionister på den gamle ordning kan ikke miste retten til pension, selvom de arbejder, uanset hvor meget og hvor længe de arbejder. Dette gælder førtidspensionister, hvis førtidspensionssag startede før 1. januar 2003 Hvordan er jeg stillet, hvis jeg er ansat på den gamle ordning? De som allerede var i fleksjob den 1. januar 2013 forbliver under de tidligere regler, men hvis der skiftes til et andet fleksjob, gælder det nye regelsæt

De gamle regler gælder dog fortsat for dem, som har fået påbegyndt en sag om førtidspension eller invaliditetsydelse før 2003. Se satser. Fire typer pension. På den gamle ordning er der fire forskellige typer førtidspension: Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Midlertidige fleksjob betyder ikke, at borgeren skal skifte fleksjob hver femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om den enkelte fortsat er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob

Forskel fra gammel til ny fleksjobordning Scleroseforeninge

 1. Varighed af fleksjob. Personer omfattet af den gamle ordning er som oftest ansat tidsubegrænset. Der kan dog være andre omstændigheder, end ansættelsen i fleksjob, som gør, at den ansatte kan være ansat i en tidsbegrænset stilling. Den nye ordning medfører, at den ansatte fremover kun kan få tildelt et fleksjob i op til fem år ad gangen
 2. dste arbejdsevne (2/3 nedsat arbejdsevne), vil opleve en nedgang i indkomst og.
 3. Hvis du har førtidspension efter gammel ordning, også selv om du har fået den gjort hvilende i forbindelse med ansættelse i fleksjob eller ordinært job, skal du være opmærksom på denne afgørelse. Læs mere her. REVALIDERING - afgørelser Afgørelse nr. 39-10 - revalidering - forlængelse af revalideringsperiode - revalideringspla
 4. Fleksjob Medarbejderen bliver ansat i fleksjob Bliver en medarbejder ansat i et fleksjob, har medarbej-deren i de fleste tilfælde også ret til en pensionsordning. Men medarbejderen bliver oftest ikke omfattet af en eller flere af de forsikringer, der er i arbejdsgiverens pensions-ordning. Medarbejderen har en pensionsordning fra sit gamle jo
 5. Fleksydelse, en efterlønslignende ordning for folk i fleksjob. I stedet for efterløn er der ved fleksjob indført en ordning, der hedder fleksydelse. Fleksydelse er en efterlønslignende ordning for folk, der er ansat i et fleksjob (både fleksjob efter den gamle og den nye ordning fra 1. januar 2013)
 6. Fleksjob efter den nye ordning er midlertidige og kan bevilges i op til fem år ad gangen. Du skal dog ikke skifte fleksjob hvert femte år. Kommunen følger første gang op efter 2½ år, og derefter inden det 5. år er gået. Kommunen skal vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob

Læs om fleksjob - fra 2013 - Cabi - cabiweb

 1. Sammenlignet med den gamle ordning er udviklingen endnu mere dramatisk, hvis vi kigger på fleksjob under ti timer om ugen. I 2010 var under én pct. af fleksjobbene på under ti timer, viste en undersøgelse fra STAR. Men i juli 2017 var det tilsvarende tal godt 60 pct. af alle fleksjob. DM's socialrådgiver kalder udviklingen stærkt.
 2. Se listen: Så meget får de i løn for fleksjob Reformen af fleksjob betyder færre penge til de højtlønnede, men næsten uændret løn til lavtlønnede
 3. Reformen fra 2003 medførte væsentlig større krav for dokumentation af nedsat arbejdsevne. Efter de gamle regler var det muligt at få tilkendt førtidspension, hvis man kunne dokumentere, at arbejdsevnen var nedsat med halvdelen. Hvis du er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, har du mulighed for at skifte over på den nye ordning
 4. Fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse. På kurset kommer vi hele vejen rundt om fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse. Vi gennemgår hele processen med rehabiliteringsplan, rehabiliteringsteam og reglerne for fleksjob, ressourceforløb og ledighedsydelse
 5. Arbejder du i fleksjob, kan du overgå til Fleksydelse, ved det fyldte 60. år. For dig på den gamle ordning før 2013. Som udgangspunkt får denne reform ikke betydning for de personer, som er i fleksjob inden. 1. januar 2013. MEN er du i fleksjob, skal du være opmærksom på, at hvis du skifter job efte

Skift af fleksjob fra gemmel ordning til ny ordning, eller tjekliste På vej i fleksjoib - det kan måske være forbundet med tvivl. Jeg har lagt denne tjekliste op, som er de mest gængse hovedpunkter Listen indeholder typiske punkter du som fleksjobber skal og kan komme igennem Med denne viden i baghovedet havde jeg en del skrupler, da Susanne gerne ville være fleksjobber. Jeg ville egentlig hellere bare ansætte hende på ganske almindelig deltid på helt ordinære vilkår, men hun er jo begrænset af sit helbred. Mit kendskab til den gamle ordning var derfor tæt på at betyde, at Susanne fik et afslag Han var omfattet af den gamle fleksjob-ordning, der betød, at han var i fleksjob med løntilskud fra staten. Da Jeppe Lund Hansen fyldte 65 år, ophørte ordningen om løntilskud fra staten, og selvom han gerne selv ville fortsætte med at arbejde til en lavere løn, valgte virksomheden at opsige ham og ansætte en anden 1. januar 2013 trådte en ny fleksjobordning i kraft. Ordningen omfatter alle ledige fleksjobbere og fremtidige ansættelser i fleksjob. Er du tiltrådt et fleksjob før 1. januar 2013 forbliver du således på den gamle ordning indtil et eventuelt jobskifte, mens alle nye ansættelser vil være omfattet af den nye ordning. Den gamle. På den gamle ordning var lønnen uafhængig af timetallet. Her fik man: Kasseassistent: 20.700 kroner Personer, der allerede er i fleksjob, bliver først berørt, hvis de skifter arbejde

Gammel / ny flex ordning - K10 - Flexjob & Førtidspensio

fleksjob ferie, fleksjob flexjob og fagforening, fleksjob folkepension, fleksjob fyret under sygdom, fleksjob før 2018, fleksjob gamle ordning, fleksjob gammel ordning, fleksjob gammel ordning opfølgning, fleksjob lovgivning, fleksjob løn, fleksjob løn 2018, fleksjob løn eksempel, fleksjob max timer, fleksjob ny ordning, fleksjob og efterløn personer under den gamle ordning, hvor der ikke findes oplysninger om personens lønmodtagere med et fleksjob har efterfølgende været stigende eneste år, hvor der kun eksisterer én ordning, nemlig den gamle fleksjobordning. I årene 2013, 2014 og 2015 etableredes alle nye fleksjob på den nye ordning, mens der ses en stadig afgang fra fleksjobbene under den gamle ordning Fleksjob - beregn din fleksjobløn med Gigtforeningens beregner Så kan du bruge vores fleksjob-beregner til at udregne din fleksjobløn. Gigtforeningen har udviklet en beregner, der gør det muligt for dig, der starter i fleksjob eller skal overgå til nyt fleksjob, at beregne din månedsløn efter gældende regler pr. 1. januar 2013 Problemstillingen omkring fleksjob er i dag kun relevant for personer, der er bevilget fleksjob efter den gamle ordning, da netop denne problemstilling undgås, ved at fleksjobtilskuddet udbetales direkte til arbejdstageren og ikke til arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren betaler således kun for det arbejde, der er aftalt, at der skal udføres

Hvad er fleksjob? Med et fleksjob kan du stadig være en del af arbejdsmarkedet, selvom dit helbred sætter begrænsninger for dit arbejdsliv. For at få et fleksjob skal din arbejdsevne være begrænset i sådan et omfang, at du ikke kan have et arbejde på fuld tid Ville du kunne mærke det i din alderdom, hvis du over en 20-årig periode havde indbetalt 422.888 kroner mindre på din pension? Det kan nemlig være forskellen på at være fleksjobber under den nye og gamle ordning, hvis der er tale om et fleksjob på otte timer om ugen med almindelige løn og pensionsforhold De omkring 100 mennesker i fleksjob, som pensionsselskaberne i løbet af de seneste måneder har fundet frem til, har tidligere fået afslag på udbetalinger for tabt erhvervsevne. Argumentet fra selskaberne har lydt, at når de fik løn fra et fleksjob, havde de ikke lidt det økonomiske tab, der udløser erstatning Arbejdsgivers løntilskud til personer i fleksjob, jf. § 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nedsættes med det beløb, som arbejdsgiver kan modtage efter lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller lov om aktiv socialpolitik i forbindelse med fravær på grund af sygdom eller barsel

Fleksjob - Krif

 1. • Der ses eksempler på, at fleksjobbere bliver opsagt i fleksjobs på den gamle ordning og genansat i den nye ordning, fordi det bliver billigere for arbejdsgiveren. Fleksjob-beren kan i dette tilfælde blive dårligere stillet økonomisk og får forringet sin pensi-onsordning. Det er ikke rimeligt
 2. Det er jobcenteret som laver dit fleksjobbevis. Hvis jobcenteret finder det relevant, kan fleksjobbeviset også udarbejdes under ansættelse i fleksjob, i begge tilfælde skal du kontakte dit jobcenter. Når du er under fleksordningen, hvad enten du er ledig eller i fleksjob, har du ikke mulighed for at gå på efterløn
 3. Hvis du modtager førtidspension efter den gamle ordning >tilkendt før 1. januar 2003< har du ret til at få udbetalt invaliditetsydelse så længe du har din førtidspension gjort hvilende og er i fleksjob, på fleksydelse eller i ordinær beskæftigelse
 4. Det gælder også, hvis du skifter fra et fleksjob under den gamle ordning til et nyt fleksjob. Fastholdelsesfleksjob. Følgende tekst er leveret af Borger.dk
 5. Reformen af fleksjob betyder færre penge til de højtlønnede, men næsten uændret løn til lavtlønnede. Der er stor variation i, hvad folk på fleksjob tjener, og der findes ingen central.

Hvad kan du få i tilskud efter gamle regler? Fleksjob er en fastansættelse med løntilskud. Det betyder, at din virksomhed udbetaler overenskomstmæssig løn og modtager løntilskud fra kommunen. Hvis du har en ansat i et fleksjob, kan du få et offentligt tilskud. Tilskuddet svarer til 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn Er du ansat i fleksjob før 1. januar 2013, sker der ingen ændringer, så længe du er ansat i det samme fleksjob med samme arbejdsopgaver. Din arbejdsgiver modtager det samme tilskud til din løn som hidtil. ÆNDRING FOR NYE FLEKSJOB Får du tilkendt fleksjob, eller skifter du fleksjob efter 1. januar 2013, er du omfattet af den nye ordning

Fleksjob - læs om regler, betingelser og lø

Fleksjobbere skal fremover lønnes ud fra deres effektive arbejdstid, men det risikerer at presse dem til at arbejde til lavere løn, lyder advarslen fra fagforeninger. Også Dansk Arbejdsgiverforening er skeptisk over for forslaget Regeringens ny reform af fleksjob vil give arbejdsgiveren stor magt. Danskere med fleksjob risikerer at miste store beløb på deres pensionsopsparing, hvis han eller hun havde været under den gamle ordning. Det nye med fleksjobreformen fra sidste år er, at.

Førtidspension - tilkendt før 200

Fleksjobberen skulle til gengæld tilbage i sit gamle fleksjob på den gamle ordning, slog Ankestyrelsen fast. Afgørelsen har stor betydning for fleksjobberen i kroner og ører. For den siger, at han skal aflønnes for 37 timer om ugen - den gamle fleksjobreform - og ikke kun for de otte timer, som han er blevet aflønnet med siden april 2013 Det er endvidere problematisk, at den nye ordning også gælder for personer som er ansat på den gamle ordning, såfremt de skifter job. Nye regler bør kun gælde personer, får tilkendt fleksjob efter vedtagelsen, således at økonomien for dem, som allerede har fleksjob, ikke ændres Fleksjob på få timer vinder stort indpas . Rapporten viser, at gruppen af nye fleksjobbere, som er ansat efter reformens ikrafttrædelse 1. januar 2013, ser anderledes ud end fleksjobansatte efter den gamle ordning

Når du er ansat på gammel ordning - altså ansat i fleksjob med ansættelsesstart før den 01. januar 2013 - bliver refusion til arbejdsgiver beregning ud fra 1/3 eller 2/3 ordning af den samlede løn. Hvis du er ansat 2/3 timer og dette fremgår af kontrakten betaler arbejdsgiver 2/3 af lønnen og får refusion for den sidste 1/3 Det blev til et fleksjob under den gamle fleksjob-ordning, hvor hun i dag arbejder 20-25 timer om ugen eller mellem tre og fem timer om dagen, typisk fra morgen til over frokost og samtidig har fået etableret en hjemmearbejdsplads Jeg håber der er nogle der er inde i systemet, da min mor, trods mange år i fleksjob, ikke selv virker til at have styr på de forskellige regler, da hun udelukkende har været ansat ved den gamle ordning. Hun er dog i et job hvor hun i den grad mistrives og (mener jeg) udnyttet i sådan en grad at hendes helbred bliver forværret

Fleksjob kan oprettes til personer, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen og ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Et fleksjob bliver, som i den gamle ordning, bevilget af bopælskommunen. Forinden skal sagen være behandlet i kommunens Rehabiliteringsteam, som er et nyt dialog- og koordineringsforum Hvad er betingelserne for et fleksjob. Find information om nedsat arbejdsevne og muligheder på jobmarkedet med vilkår og tilskud for et fleksjob. Få rådgivning af Djøf om fleksarbejde Rammeaftalens kapitel 4 finder alene anvendelse for fleksjobansættelser, der er sket før den 1. januar 2013, dvs. for fleksjobansættelse efter den gamle ordning. KL har tidligere informeret om de nye regler om fleksjob, se Løn- og Personalenyt nr. 2012:6 af 21. december 2012 I december fik jeg bevilget et fleksjob på min arbejdsplads, hvor jeg har været ansat siden 2005. Det er efter den gamle ordning, og sagsforløbet med kommunen har været objektivt, professionelt og trygt. En rigtig positiv oplevelse. Fleksjobbet fungerer super for mig

Fleksjob kan aftales med en arbejdstid på helt ned til få timer om ugen. Arbejdsstedet betaler kun for den arbejdsindsats, som reelt ydes, og kommunen betaler dig et supplerende tilskud. Blev du ansat i fleksjob før d. 1. januar 2013, forbliver under den gamle ordning, men hvis du skifter til et andet fleksjob gælder det nye regelsæt Opfylder du betingelserne, kan der tildeles midlertidigt fleksjob. Er du under 40 år, kan du kun få bevilget fleksjob for 5 år af gangen. Er du over 40 år, kan du efter det første midlertidige fleksjob på 5 år, få bevilget et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at du fortsat ikke kan have et job på almindelige vilkår Han var omfattet af den gamle fleksjob-ordning, der betød, at han var i fleksjob med løntilskud fra staten. Da Jeppe Lund Hansen fyldte 65 år, ophørte ordningen om løntilskud fra staten, og. 3f har udviklet en beregner, der gør det muligt for dig, der starter i fleksjob eller skal overgå til nyt fleksjob, at beregne din månedsløn efter regler der gælder fra 1. januar 2013. For at beregne din fleksjobløn skal du kende den såkaldte grundløn, der betyder den overenskomstmæssige fuldtidsløn for det tilsvarende arbejde Det er Jobcenter København, som afklarer din arbejdsevne, og det er vores rehabiliteringsteamet, som godkender dig til fleksjob. Du kan som selvstændig i fleksjob få tilkendt tilskud svarende til 138.437 kr. årligt, som nedsættes med 30 procent af virksomhedens overskud og 30 procent af eventuelt anden arbejdsindkomst Udvikling i antal fuldtidspersoner i fleksjob, januar 2012 juni 2013 Muligt at følge ny og gammel ordning Personer, der er tilkendt et fleksjob før 1. januar 2013 og bliver i deres nuværende job, fortsætter i fleksjobbet efter de gamle regler

populær: