Home

Merit videregående uddannelser

Har du fået merit for en tidligere uddannelse, bliver din studietid kortet af af dit uddannelsessted. Tilsvarende bliver din støttetid kortere - har du for eksempel fået seks måneders merit, trækker vi seks måneder fra den normerede studietid og dermed bliver støttetiden tilsvarende kortere Erhvervsakademiuddannelser. En erhvervsakademiuddannelse er en videregående uddannelse, der tager 2-2½ år som fuldtidsuddannelse. Du kan tage en erhvervsakademiuddannelse efter en ungdomsuddannelse Vi udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark, fra grunduddannelser til videregående uddannelser som polytekniske og nautiske uddannelser

Erhvervsakademi-uddannelser Erhvervsakademiuddannelser En erhvervsakademiuddannelse er en videregående uddannelse, der tager 2 - 2½ år som fuldtidsuddannelse Anlægsstruktør er en ungdomsuddannelse med mange jobmuligheder. Anlægsstruktøren har et varieret udendørs arbejde og arbejder med at etablere fortove, pladser og cykelstianlæg, betonbelægninger, bygger veje og jernbaner, samt udfører alt arbejde med etablering af kloak og forsyningsledninger Tømreren laver det meste af træ - og konstruktionsarbejde i bolig- og erhvervsbyggeriet og arbejder meget alsidigt med opgaver fra nybyggeri til renovering Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter

Om SU til videregående uddannelser (universitet, journalist

Erhvervsakademiuddannelse - tag en videregående uddannelse

  1. Uddannelsen til jordbrugsteknolog er en kort, videregående akademiuddannelse.Uddannelsen er jordbrugsfaglig.Jordbrugsteknologer er kvalificerede til at varetage leder- og rådgiverjobs
  2. delig løn under din efteruddannelse, og vil i så fald blive kompenseret for udgifterne med en lønrefusion svarende til højeste dagpengesats
  3. På uddannelsen lærer du at projektere, planlægge, udføre og at stå for driften af et byggeri. Vi arbejder med store og små byggeprojekter fra start til slut
  4. MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser
  5. Dine arbejdsopgaver er at planlægge produktionen samt kontrollere råvarer og færdigvarer i fiske- eller fødevareindustrien. Du skal desuden arbejde med forædling af virksomhedens produkter eller teste maskiner
  6. Bliver du syg i løbet af din eksamensperiode og skal du til sygeeksamen i august, kan du stadig søge om optagelse på Aarhus Universitet. Senest den 5. juli kl. 12.00 skal du uploade dokumentation til din ansøgning på www.optagelse.dk, der angiver, at du skal til sygeeksamen i august
  7. Hvor kan jeg få hjælp? Har du tidligere gået på RUC? Hvis du har bestået det første år af din bacheloruddannelse og derefter besluttede at stoppe, kan du søge om at blive genindskrevet på den uddannelse du gik på tidligere

Vi udbyder alle maritime uddannelser fra grund til

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. I medfør af § 1, stk. 2-5, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, som ændret ved lov nr. 311 af 25. april 2018, § 22, stk. 1, nr. 4, og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. I den klinisk undervisning møder, studerer og udvikler du din forståelse af sygepleje og kompetencer til at udføre sygepleje. Den kliniske undervisning understøtter sammenhængen mellem din læring i praksis, det faglige indhold samt udvikling af de kompetencer, der kræver i dit professionelle virke som sygeplejerske Læs mere om merit på de videregående uddannelser her. Uddannelses- og forskningsministeriet Merit på grundlag af udenlandsk videregående uddannelse. Uddannelsesguiden Merit mellem de videregående uddannelser . Retsinformation.dk Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor §1 De videregående uddannelser får en stor del af pengene gennem studenterårsværk (STÅ). Det vil sige, at pengene bliver givet, når den enkelte har bestået eksamen. Vi har også en stor strukturel udfordring i forhold til dette her. De enkelte uddannelser har jo en interesse i at holde på de studerende, sagde Emilie Nayberg

Der er måske noget om, at mange af de teknologier der bruges på de lange uddannelser ikke skiftes lige så hurtigt som på f.eks. datamatiker, men jeg synes ikke du kan stille det så stramt op. De lange uddannelser er jo netop forskningsbaserede, hvori der ligger krav om, at de studerende møder forskere og deres forskning Hvis du får overført merit fra tidligere afsluttet uddannelse, betyder det, at du bliver fritaget fra eksamen og andre aktiviteter, som er relateret til det kursus, som du har fået merit for. Dette kan gøres i de tilfælde, hvor der er elementer i din nye uddannelse, der minder om uddannelseselementer, som du allerede har gennemført Når der gives merit for et fag efter 6, kan skolens leder bestemme, at der kan overføres eventuelle karakterer fra det meritgivende fag til elevens eksamensbevis efter 19, jf. dog Der kan ikke ske karakteroverførsel fra videregående uddannelser. Stk. 2. Når der gives merit uden overførsel af karakterer, påføres det pågældende felt på. at være tildelt merit) kan medføre, at afgørelsen ikke kan betragtes som begunstigende => begrundelse 1 + klagevejledning 2. => Klage over retlige forhold kan herefter indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, jf. LEP-bekendtgørelsens § 19 samt øvrige uddannelsesbekendtgørelser for enkelte uddannelser. 2.a

Sådan søger du om merit på vores fuldtidsuddannelser. Har du tidligere bestået en videregående uddannelse eller dele af en videregående uddannelse, kan du søge om at få dine beståede eksamener overført til din fuldtidsuddannelse på Cphbusiness Før-start-merit til Samfundsvidenskabelig Bachelor med Erhvervsøkonomi (HA) Hvis du har en kort videregående merkantil uddannelse, kan du få merit til den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.Hvis du vælger bachelorfaget Erhvervsøkonomi (HA) på den samfundsvidenskabelige bachelor kan du få yderligere merit Danmark har indgået en samarbejdsaftale med de øvrige nordiske lande om videregående uddannelse. Aftalen betyder, at du som dansk statsborger frit kan søge om optagelse på en videregående uddannelse i et andet land i Norden. Uddannelserne er gratis, og du kan tage din SU med. Kontakt din studievejledning for mere information Merit . Du kan søge merit for et modul på en af Metropols akademi- eller diplomuddannelser, hvis du har bestået uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse, der kan sidestilles med disse. Du skal være optaget på den pågældende uddannelse på Metropol, før du kan søge merit

Uddannelser - erhvervsakademiuddannelse eller

At det uddannelsesforløb, du har taget, er tilsvarende det uddannelseselement, du søger merit til. Tidligere bestået uddannelseselementer skal dokumenteres ved eksamensbevis eller karaktermeddelelse, som er underskrevet og stemplet af uddannelsesinstitutionen. Hvis du ønsker vejledning om merit, skal du kontakte studievejlederen Skolens kompetenceafklaring bestemmer hvilken model du hører under. For både Maskinsnedker, Snedker, Boligmontering og Ortopædist gælder, at skoleundervisningen er reduceret med 10 % på hovedforløbet. Reduceringen sker på de valgfrie specialefag på alle fire uddannelser Hvis du har fået en studieforkortende merit: skal du blive hurtigere færdig end den nye normerede studietid fratrukket din merit, Bonusstipendium udgør halvdelen af et SU-stipendium til udeboende på videregående uddannelser ganget med det antal hele måneder, du er blevet hurtigere færdig Trindelte uddannelser Der er også lavet en lang række afstigningstrin på eksisterende uddannelser, hvor du kan afslutte hurtigere med et speciale. Fordelen ved den model er, at du hurtigere kommer ud i lønnet arbejde. Vil du senere læse videre, kan du gøre det gennem Eud+ og fortsætte på næste trin

Anlægsstruktør - bygud

Søg videregående uddannelse Videregående uddannelser er bacheloruddannelser, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, kunstneriske uddannelser eller maritime uddannelser. Du kan både søge dansksprogede og engelsksprogede uddannelser. Apply for higher education in Englis Videregående åben uddannelse og universitetsuddannelse. Hvis du selv vælger at kombinere flere uddannelser eller enkeltfag/moduler eller læser på flere uddannelsessteder, kan der være perioder, hvor din uddannelse ikke opfylder kravet om heltid. Gennemfører du ikke alle fagene. Merit for tidligere beståede uddannelseselementer Du har pligt til at angive og dokumentere disse oplysninger, så uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan opnå merit for tidligere beståede elementer fra en videregående uddannelse, såfremt du bliver optaget, og dermed forkorte uddannelsestiden på den nye uddannelse

Tømrer - Forsid

En HHX er vel målrettet videregående uddannelser, der fokuserer på økonomi, hvilket du nemt kan komme ind på, blot du har haft matematik og engelsk, hvilket du jo har. Hvis du er humanistisk eller naturvidenskabelig, så var det nok ikke HHX, men STX du skulle have valgt. Heldigvis kan du altid læse fag op tro ikke på alt hvad du læser på nettet (#1). Der er 70 klip til SU indtil videre, der er vedtaget en SU-reform, som sikkert rammer alle der ikke er godt i gang med en videregående uddannelse. Du kan tage alle de uddannelser du vil. Du skal fremadrettet søge merit for de uddannelser du har taget, så staten sparer undervisning

Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau ; Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og leder VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC . (hvis merit) - Beviser - Forbedrede job- og - uddannelseskrav til vejledere ved de gymnasiale uddannelser

Har du bestået fag og kurser fra en eller flere uddannelser, som du ikke har afsluttet, eller har du gennemført praktikperioder, kan du søge merit. Merit betyder, at fag, kurser og praktik, du tidligere har bestået, erstatter dele af din nye uddannelse. Det er skolen, der vurderer, om du kan få merit Videregående uddannelser i udlandet Du kan tage hele eller dele af din uddannelse i udlandet, og i mange tilfælde kan du tage din SU med Du får fuld merit, det vil sige, at alle fagene bliver godkendt som en del af dit danske studium Skriv dernæst ned hvilke uddannelser der kunne passe på ovenstående og søg info om dem: Start ud med at finde alle uddannelser der kunne være interessante, brug evt ug.dk eller AAU's bachelorside; Undersøg herefter alle uddannelserne for at finde ud af om de stadig møder de krav, som du stillede før. Igen kan ug.dk bruges

Videregående uddannelser indenfor træ-, byggeri- og møbelindustrien . Der er rigtig gode muligheder for videreuddannelse og dygtiggørelse efter endt uddannelse indenfor træ-, byggeri- og møbelindustrien, og der er et stigende behov for arbejdskraft med udvidede kompetencer ECTS-systemet (European Credit Transfer System) er opstået i det europæiske samarbejde om videregående uddannelser som en fælles standard, der kan gøre det lettere for studerende at bevæge sig mellem forskellige uddannelsesinstitutioner og lande. at anerkendelse i form af merit ofte. Din vej til en universitetsuddannelse på SDU. MitSDU - de studerendes intranet. På MitSDU får du relevant information og inspiration til at komme godt gennem dit studie Meritlæreruddannelsen er en fleksibelt tilrettelagt, mellemlang videregående uddannelse, der udbydes som en betalings- og deltidsuddannelse. Som udgangspunkt tager uddannelsen 3½ år at gennemføre, men kan tage kortere eller længere tid alt efter eventuel merit for moduler og jobbelastning ved siden af

Læs til datamatiker i Odense eller Vejle - ucl

Sådan søger du om merit: På optagelse.dk skal du under sætte kryds i ja under punktet Tidligere optagelse på videregående uddannelse og notere din(e) tidligere studier. Når du er optaget, bliver du kontaktet af CBS for at sætte gang i din ansøgning om merit Hvis du har gennemført uddannelsen som EUX-elev, har du adgang til enten ingeniør- eller arkitektuddannelserne afhængig af din fagkombination. En EUX-uddannelse giver også ret til at tage gymnasiale suppleringsfag og dermed opfylde adgangsbetingelserne til andre videregående uddannelser Videregående uddannelser Professionsbacheloruddannelse Økonomi og informationsteknologi. Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Vil du arbejde som it-konsulent eller projektleder? Så er en uddannelse inden for økonomi og informationsteknologi noget for dig. Her kombineres. Med HF-Søfart får du en hel HF-eksamen, og uddannelsen giver dig adgang til alle videregående uddannelser, der kræver en gymnasial ungdomsuddannelse. HF-Søfart er desuden et direkte springbræt til Skibsfører-, Skibsofficers- og Maskinmesteruddannelserne. Du kan nemlig få op til ½ års merit på disse uddannelser

Generelt gives der også SU til studieophold i udlandet, der indgår som led i en dansk videregående uddannelse. Studieopholdet skal give fuld merit i forhold til din danske uddannelse, dvs. tælle lige så meget indholdsmæssigt. Ud over din SU kan du søge om udlandsstipendium til hel eller delvis dækning af en eventuel studieafgift Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job Merit; Cphbusiness' iværksættermiljø.

Merit for et fag, som du har Hos os er der plads til forskellighed i et fagligt og socialt miljø, der hurtigt åbner døre til videregående uddannelser. Århus Akademi er et af landets største gymnasier med 2-årig HF og et af de få steder i landet, hvor du kan tage STX på 2 år.. Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser. fra Laborant AK til Bioanalytiker på: Hospitalslaborantskolen i København Seme Merit i Fagområder/fag Specielle kriterier Supplerend Så skal du vælge tillægsuddannelsen i journalistisk formidling, et semester for kandidatstuderende på videregående uddannelser. På tillægsuddannelsen lærer du at: skrue en historie sammen, så læseren ikke kan lade være med at læse den færdig. gøre dit sprog glasklart og få det til at skabe billeder i hoveder på folk

SU til trindelte uddannelser (f

GIF er et tilbud til dig med et andet modersmål end dansk, som ønsker at supplere din gymnasiale uddannelse med en dansk studentereksamen. Med et GIF eksamensbevis i hånden kan du få adgang til de fleste videregående uddannelser på lige fod med danske studenter og hf'ere. På GIF kan du vælge mellem en humanistisk eller matematisk linje Dokumentation for, at du er indskrevet på en videregående uddannelse (pdf) Det anbefales at vælge flere fag, da vi kun kan imødekomme din ansøgning, hvis der er plads på det ønskede fag. Jo flere fag du anfører, des større sandsynlighed er der for, at du får en plads. Du skal være opmærksom på, at din tilmelding er bindende

Markedsføringsøkonom - ucl

erhvervsrettede videregående uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. De udbydende institutioner fastsætter i fællesskab en beskrivelse af de enkelte prøveformer, Der kan gives merit for moduler, når den studerende har opnået tilsvarende kvalifikationer ved. Uddannelser med SVU. Du kan få SVU til uddannelser på folkeskole- eller gymnasialt niveau og til videregående uddannelser. Læs om uddannelser med SVU. For arbejdsgivere. Læs, hvad du skal gøre som arbejdsgiver, hvis en af dine medarbejdere skal på kursus med SVU Videregående uddannelser i Sverige Svenske universitetsuddannelser De svenske universitetsuddannelser er opbygget anderledes end de danske, og dette giver dig gode muligheder for selv at sammensætte dit uddannelsesforløb, så du får en mere unik profil som færdiguddannet Adgang til videre studier. Efter euv med eux får du også adgang til at søge ind på en videregående uddannelser. Hvis du gerne vil læse videre, skal du være opmærksom på, at du har adgang til de fleste videregående uddannelser, når du afslutter din eux med hovedforløbet i en virksomhed Styrelsen for Videregående Uddannelser Kravet i nr. 3 om, at ph.d. bedst kunne tilgodeses ved ophold af en vi derer, at den ph.d.-studerende på anden måde har gennemført uddannelseselementer, der kan sidestilles hermed (merit). Til § 7 Til stk. 2: Bestemmelsen fastlægger de nærmere rammer for indholdet af ph.d.

Meritlæreruddannelsen UC

Det er anført i bemærkningerne til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (BEK nr 578 af 01/06/2014), at en masteruddannelse sammensættes af fag på kandidatniveau, men at dette ikke indebærer, at masteruddannelser skal være delmængde af en kandidatuddannelse 4 .1 Status for omfang, studietider, frafald, overgange, supplering, merit og efter- langs og på tværs af de videregående uddannelser . Mere sammenhæng betyder bl .a ., at vi udnytter vores res-sourcer bedre; der bliver færre blindgyder og eksempelvis Når man får merit for et fag, betyder det normalt, at man hverken skal følge undervisning i faget eller skal gå til prøve heri. Omfang af merit bør om muligt afklares, inden man starter på uddannelsen, da det ofte har betydning for uddannelsestidens længde. Men man kan også søge om merit under selve uddannelsesforløbet Du har også mulighed for at søge ind på andre videregående uddannelser med merit . SU. Studerende på finansøkonomuddannelsen er berettiget til SU. Når du er blevet optaget på uddannelsen, kan du søge SU, men du skal være opmærksom på, at du tidligst kan søge SU en måned før den. om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende insti tutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, som ændret ved lov nr. 576 af 9. juni 2006, § 11 og § 14 i lov nr. 315 af 19. ap ri

populær: