Home

Opsigelse af lejemål flere lejere

Hvis lejere ikke var beskyttet imod opsigelse, ville resten af lejelovgivningen være uden værdi. Sådan har det været, siden lejelov og tyendelov under 1. verdenskrig blev adskilt fra hinanden. Det er ikke i en lejekontrakt muligt at lave aftaler, der krænker en lejers beskyttelse mod opsigelse, som den er beskrevet i loven Vestre Landsret dom) at i et lejemål med 2 lejere, kunne den ene lejer ikke en- Med udgangspunkt i at den ene af de 2 lejere rent faktisk flytter, selvom de ikke kan bringes til ophør ved opsigelse, idet der efterhånden er skabt det særlig Flere lejere på kontrakten Er et lejemål indgået med flere lejere, herunder ægtefæller, kan et sådant lejemål kun opsiges, såfremt alle lejerne har underskrevet opsigelse n til udlejer, eller den lejer, som opsiger, har fuldmagt hertil på alle lejernes vegne, enten mundtligt eller skriftligt, jf. aftalelovens kapitel II Opsigelse af lejemål - Hvad skal du gøre? Ønsker du at opsige dit lejemål, skal dette ske skriftligt - gerne på mail ejendomme@wagnerejendomme.dk.Såfremt I står flere lejere på lejekontrakten, er det vigtigt, at alle lejere er anført og med på mailen som afsender

Dette skyldes blandt andet, at konsekvenserne ved at ophæve et lejemål er mere byrdefulde for lejeren, end når der er tale om en opsigelse. I lejelovens § 83 og § 93, der regulerer henholdsvis opsigelse og ophævelse, fremgår en liste af forhold, der kan begrunde udlejers opsigelse/ophævelse af lejeren Din opsigelse skal ske skriftligt til din udlejer, og der er ingen krav om, at du som lejer skal begrunde din opsigelse. Hvorvidt en opsigelse pr SMS eller mail betragtes som en gyldig skriftlig opsigelse afhænger af om lejekontrakten er indgået før eller efter 1. Januar 2018. Du kan læse mere om reglerne for digital kommunikation her. Er.

Opsigelse af lejer. I denne artikel kan du læse om reglerne i lejeloven for opsigelse af lejemål. Udlejer kan kun opsige lejeren under særlige betingelser. Det er fx til eget brug, nedrivning, overtrædelse af visse dele af husordenen mv.. Der gælder også særlige regler for fx opsigelse af værelser Udlejers opsigelse reguleres altid af lejeloven, og denne kan ikke fraviges. Men hvad så, når jeg sælger ejendommen - hvad sker der så med lejerne? Hvis du vælger at sælge din ejendom, mens der bor lejere til leje i ejendommen, overtager den nye ejer alle lejerne og bliver dermed den nye udlejer fra overtagelsesdagen Udlejers opsigelse. Som lejer er man normalt effektivt beskyttet mod opsigelse uden grund. Der er dog undtagelser til den gode beskyttelse. Dette indebærer, at der kun kan ske opsigelse af en lejer af en beboelseslejlighed eller et klubværelse i særlige tilfælde, disse kalder vi frit opsigelige lejemål se nedenfor

Opsigelse af lejemål Udlejers opsigelse. Hvordan opsiger man sin lejlighed? Som hovedregel har udlejer ikke mulighed for at opsige sin lejer på en ubegrænset kontrakt. Denne hovedregel har dog flere undtagelser, som kan anvendes i særlige tilfælde Disse cookies er nødvendige for at hjemmesiden skal fungere og kan ikke slukkes i vores systemer. De er normalt kun sat som svar på handlinger foretaget af dig, som svarer til en anmodning om tjenester, f.eks. Indstilling af dine personlige oplysninger, indlæsning eller udfyldning af formularer

Ikke-erhvervsbeskyttede lejere har alene krav på erstatning for det faktiske lidte tab - ikke for goodwill. Er der tale om et lejemål som ikke er erhvervsbeskyttet, kan det aftales, at lejer ikke skal være berettiget til erstatning i anledning af udlejers opsigelse Udlejers opsigelse Udlejers opsigelse af lejemål er ofte stærkt misforstået, og vi ser desværre mange udlejere som kommer i problemer som følge af forkerte vilkår i lejekontrakten eller fejl i selve opsigelsen til lejer. Her er en kort gennemgang af mulighederne for at opsige lejer LegalHero har hjulpet mange både lejere og udlejere i forbindelse med opsigelse og ophævelse af lejemål. Typisk er begge situationer udramatiske, men der kan opstå situationer, hvor parterne kan blive uenige om det aftalegrundlag, der ligger grund for lejeretten. Ved at lade en af LegalHeros juridiske eksperter bistå dig sikrer du, at din opgave bliver løst på den mest effektive måde

Kan min udlejer opsige mig? - Danske Lejere - Vi hjælper lejern

  1. Vedr.: Opsigelse af lejemål <<<addresse>>> Andeby 1/9 2010 Kære xxxxxxxx/yyyyyyy, Vi skal med beklagelse meddele dig/jer at vi ser os nødsaget til at opsige lejemålet da vi selv ønsker at anvende lejemålet. Lejemålet opsiges per dagsdato i henhold til lejelovens §83 a med seneste udflytning ved udgangen af september måned, 2011
  2. Betaler din lejer ikke husleje, eller misligholder jeres aftaler i kontrakten? så gælder der helt andre regler i lejeloven for opsigelse af lejer. Myten om, at du kan opsige din lejer med 3 måneders varsel kommer oplagt af, at din lejer som udgangspunkt har 3 måneders opsigelse af lejemål
  3. Vi har før skrevet om de mange faldgruber, der eksisterer i forbindelse med tidsbegrænset lejemål. Men både for lejer og udlejer er der rigtig mange gode grunde til at sætte sig ind i lejeloven. Vi har dog gjort det nemt for dig, og kommer her endnu engang med en kort gennemgang af hvornår et tidsbegrænset lejemål er lovligt, og hvornår det ikke er
  4. begge lejere udfylde formularen [der er link i højremenuen] og i kommentarfeltet skrive, hvordan tilbagebetaling af evt. overskydende depositum/indskud skal ske. Det kan fx være, at en af de to lejere får hele beløbet retur, men det kan også være, at I deler det i to lige store halvdele (50/50) eller en tredje løsning; Opsigelsesvarse

Opsigelse af lejemål. Når du vil eller bliver nødsaget til at opsige dit lejemål, er der en del forhold, som du bør være opmærksom på. Du har ret til at opsige din lejeaftale, hvis den ikke er indgået for et nærmere fastsat tidsrum Denne form for omgåelse af reglerne findes allerede i dag. Lejerens eneste forsvar herimod er, at han efterfølgende kan anlægge erstatningssag mod udlejeren for uberettiget opsigelse. Den slags sager vil der komme langt flere af i fremtidig som følge af den foreslåede ændring. Manglende varedeklaratio

Dette skyldes, at udlejer ikke må modtage husleje fra 2 lejere samtidig, og at udlejer har en pligt til at forsøge at genudleje lejemålet. Forskellen på ophævelse og opsigelse af lejemålet. Det er vigtigt at skelne mellem ophævelse og opsigelse af lejemål, da disse har vidt forskellige konsekvenser En opsigelse sker, når lejeaftalen bringes til ophør i overensstemmelse med opsigelsesvilkårene i lejeloven. Som udgangspunkt kan udlejer ikke opsige en lejer af en tidsubegrænset aftale, medmindre der foreligger grunde nævnt i Lejelovens § 83 og Lejelovens § 84

Efter du har udfyldt blanketten vil du modtage en bekræftelse på opsigelsen samt en gennemgang af proceduren ved fraflytning af lejemålet. Når et lejemål opsiges, uanset grund, er lejer jf. bestemmelserne i lejelovens § 97 pligtig at give adgang til, at interesserede nye lejere kan besigtige lejemålet Bistand i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejer. Alt for ofte er ender gode forhold mellem lejer og udlejer i konflikt ved fraflytningen. Med den rigtige forberedelse er det dog nemt undgå konflikt ved fraflytningen af et lejemål Opsiges en lejer af en beboelseslejlighed efter § 83, litra b, som følge af ekspropriation, har lejeren ret til en erstatningsbolig, jf. dog § 85 c. Det samme gælder, hvis opsigelse sker på grund af nedrivning eller ombygning til fyldestgørelse af et formål, til hvis gennemførelse der kan foretages ekspropriation

Lejers opsigelse af lejeforhold, læs hvilke regler der gælde

Opsigelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Opsigelse af lejeaftalen • Tidsbestemte lejeforhold • Opsigelse • Aftaler om genforhandling Introduktion Tidsbestemte • EL § 63 Lejeaftaler kan være tidsbestemte → lejeforholdet ophører således (automatisk) ved udløbet af den aftalte lejetid (uden opsigelse) En af ejendommens lejere var et ungt par med små børn. De havde indgang til deres lejemål fra gården, og var derfor mere generet af loppemarkedet end de øvrige lejere. Dels forsøgte flere af kunderne til loppemarkedet at få lov til at bruge lejerens toilet, fordi der i en periode udvikledes en generende aktivite Artiklen gennemgår reglerne om opsigelse af boliglejemål til udlejers eget brug i de tilfælde, hvor ejendommen ejes af flere personer i fællesskab. Det konkluderes, at reglen ikke alene finder anvendelse for sameje-konstruktioner men også for interessentskaber

Opsigelse af lejemål - Hvad skal du gøre? Wagner Ejendomm

  1. Opsigelse af lejemål Udlejers opsigelse Hvordan opsiger man sin lejlighed? Som hovedregel har udlejer ikke mulighed for at opsige sin lejer på en ubegrænset kontrakt. Denne hovedregel har dog flere undtagelser, som kan anvendes i særlige tilfælde
  2. dre, end hvis der ikke var lejere i ejendommen
  3. Guide: Sådan er reglerne for lejers opsigelse af et lejemål. Står du i den situation, at du skal ud at din lejlighed og derfor skal opsige dit nuværende lejemål? Vi bliver ofte kontaktet af lejere med spørgsmål om opsigelsen og reglerne for, hvordan det skal ske. Skal det ske skriftligt
  4. Her bliver du nødt til at opsige dine lejere, så du kan aflevere hele lejligheden til ejeren, når din lejeaftale med ejeren udløber på baggrund af din opsigelse af den. Hvis du ønsker at udleje hele lejligheden - og ikke bare et eller flere værelser - gør du klogt i at tage en snak med ejendommens ejer forinden

Istandsættelse af lejemål. Som lejer skal du altid aflevere en lejebolig i samme stand, som den var i, da du flyttede ind. Du skal dog ikke betale for istandsættelse af almindeligt slid på fx køkken eller gulve. Mens du bor i lejemålet, har du almindelig vedligeholdelsespligt Erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål. Ved opsigelse af andre lejeforhold end garager, stalde og etablissementslejemål (f.eks. butikker m.v. i forlystelsesanlæg og lignende), skal udlejer bortset fra ved opsigelse som følge af lejers misligholdelse betale lejeren erstatning for det tab, som lejer lider som følge af opsigelsen og tillige godtgørelse for tabt goodwill, hvis. Salg af boliger fra HD-ejendomme Danske Lejere på Fyn holdte møde for lejere hos HD-ejendomme Lejere under HD-ejendomme mødtes sammen med Danske Lejere i Langeskov den 1. november 2016. Der deltog ca. 35 lejere. Blandt disse var bl.a. lejere fra 3 af de 4 bebyggelser med beboerrepræsentationer, som er tilsluttet Danske Lejere på Fyn Sager om tidsbegrænsede lejemål udgør en latent bombe . For det kan hurtigt ændre sig, ligesom det skete med reglerne for fastsættelse af husleje, påpeger han. Lejere kan gennem Huslejenævnet få huslejen sat ned, hvilket stadig flere benytter sig af Det er dog meget svært for en udlejer at få godkendt en opsigelse i boligretten efter denne paragraf. Tidligere var der en bestemmelse i landbrugsloven om, at lejere af huse, der var en del af en landbrugsejendom kunne opsiges med 6 måneders varsel, hvis huset skulle bruges til medarbejdere ved landbruget

En lejeaftale om et lejemål danner sammen med lejelovgivningen i øvrigt rammerne for aftalen mellem udlejer og lejer omkring lejeforholdet. Ved misligholdelse af lejeforholdet, hvad enten det er udlejer eller lejer, der er skyld i misligholdelsen, er det efter omstændighederne muligt at ophæve lejeforholdet Vores rådgivning omfatter vurdering af alle lejekontraktens problemstillinger herunder eksempelvis spørgsmål i forbindelse med ophævelse eller opsigelse af lejemål og inkassering af ikke-betalt husleje, mangler ved det lejede og urolige lejere * Sagen er principielt interessant for både udlejere og lejere. Den viser, at der bør ske en meget nøje vurdering af sagens konkrete forhold, inden man som udlejer skrider til opsigelse af en lejer - eller inden man som lejer evt. accepterer en opsigelse siger advokat Peter Blenstrup Nielsen Nye regler for opsigelse af lejere af ejerlejligheder og enfamiliehuse. Hvis du lejer en bolig, der har status som ejerlejlighed eller parcelhus, og boligloven er ejet af en ejer, der kun udlejer denne bolig, skal du være opmærksom på, at der i lejeloven nu er indført en lettere adgang til at opsige dig Opsigelse af lejer ved salg. Lejelovens regler beskytter i høj grad lejer fra at blive sat på gaden. Dette gælder også for opsigelse af lejer ved salg. Lejeloven er lavet på en sådan måde, at reglerne for opsigelse altid skal overholdes, hvis udlejer ønsker at komme af med lejeren

tænker, at man bare kan komme af med lejeren, ja så tror man fejl. Igen er der al mulig grund til at passe på, når der indgåes lejemål eller købes ejendomme med lejere i. En af de få begrundelser, der holder, er, hvis man som ejer af en ejendom ikke kan sælge ejendommen. Så anerkender retspraksis, at udlejere må indgå en tidsbe Er en ejendom omfattet af disse regler, skal ejeren - inden ejendommen sælges til anden sid - tilbyde at sælge ejendommen til lejerne på andelsbasis. Tilbudspligten gælder for ejendomme, der kun anvendes til beboelse, såfremt ejendommen har 6 eller flere beboelseslejligheder. Tomme lejemål kan også tælles med

Hej, vi har brug for hjælp! I April 2012 lejede vi en lejlighed for 3 år. Lejekontrakten er en af de standard slags, men i § 11 står: 'Tidsbegrænset lejemål: Lejemålet løber uopsigeligt for begge parters vedkommende i 36 måneder, hvilket vil sige til den [indsæt dato], på hvilket tidspunkt lejemålet ophører uden yderligere varsel Godt at vide for lejere : Her kan du læse om de generelle vilkår, der er gældende for lejere i Danmark. Bemærk at fejl eller mangler kan forefindes og at love og regulativer kan være ændret efter offentliggørelse af siden her

For at reducere konflikterne mellem lejere og udlejere, når lejeren fraflytter sit lejemål, gøres det for udlejere af mere end én bolig obligatorisk, at der foretages ind- og fraflytningssyn, samt at der udarbejdes ind- og fraflytningsrapport. Opfylder udlejer ikke kravene, mister udlejer sine krav på istandsættelse ved fraflytning. 2 Lejeperiode og opsigelse - Boligportal Info Opsigelse bliver indimellem spurgt, om udlejer må sælge huset, mens der bor lejere i det, hvem der skal opsige lejer, og hvor langt opsigelsesvarsel lejer har. Svaret er, at udlejer godt må sælge lejekontrakt, selv om der er lejere i det. Køber overtager alle pligter som udlejer overfor lejerne OPSIGELSE AF LEJEMÅL Afregning af depositum Du får tilsendt den endelige flytteopgørelse, når vi har modtaget faktura for udført arbejde i henhold til synsrapporten. For lejere hørende under Aarhus Vand, kan afregningen først ske når flytteopgørelse fra Aarhus Vand er udarbejdet, og der ikke ses restance Opsigelse / Udtrædelse. Ønsker du at fraflytte dit lejemål, kan du opsige lejemålet med 3 måneders varsel. Opsigelsen skal være skriftlig og modtages af TLK senest til den 1. i en måned. Opsigelsen skal underskrives af samtlige lejere, som står på lejekontrakten

Opsigelse og ophævelse af et lejemål - Lejerens Frie Retshjæl

OPSIGELSE AF LEJEMÅL beliggende på/i_____ Jeg/vi, _____, opsiger hermed ovenstående lejemål med 3 måneders varsel, således (udfyldes kun hvis 2 lejere) Såfremt lejer ønsker at udnytte den forudbetalte leje i opsigelsesperioden, skal der gives besked herom til administrator Opsigelse af erhvervslejemål. Udlejers opsigelse af erhvervslejemål. Hvis man som udlejer ønsker at opsige et erhvervslejemål, er det vigtigt, at man først forholder sig til, hvilken type lejemål, der er tale om, da der er stor forskel på adgangen til at opsige alt efter typen af erhvervslejemål man har udlejet

Lejers opsigelse og udlejers genudlejningspligt - Lejeloven

Flere og flere lejere i Danmark er faktisk ikke dansk talende og derfor kan det være godt med en lejekontrakt på engelsk. Det er en fuldstændig oversættelse af en standard dansk lejekontrakt og du får derfor en gyldig lejekontrakt når du henter denne engelske lejekontrakt og kan derfor trygt indgå en lejeaftale med din kommende lejer Opsigelse af lejemål. Når du skal opsige dit lejemål, bør du starte med at finde din lejekontrakt. Af lejekontrakten fremgår det nemlig, hvilke aftaler, der er indgået vedrørende opsigelse og fraflytning, herunder hvilket opsigelsesvarsel der gælder samt krav til istandsættelse m.v

Opsigelse af lejer - alt om reglerne for opsigelse af lejemål

Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag Lovgrundlaget for opsigelse/ophævelse ved lejers tilsidesættelse af god skik og orde Af lejekontrakten fremgår det, hvilke aftaler, der er indgået vedrørende opsigelse og fraflytning af lejemålet. Ligeledes er opsigelsesvarslet anført i lejekontrakten. Opsigelsen skal altid ske skrifligt. Opsigelsen skal være underskrevet af alle der er anført på lejekontrakten. Opsigelsen kan sendes på mail som et PDF-dokument eller. Se evt. i lejekontrakten vedrørende fraflytning, herunder hvornår lejemålet skal være fraflyttet af hensyn til istandsættelsen. Når du har opsagt dit lejemål, vil du modtage en bekræftelse på opsigelsen, hvori du vil finde alle nødvendige informationer vedr. fraflytning af lejemålet Lejeperiode. Lejeloven giver dig mulighed for at lave et tidsbegrænset lejemål. I dette kapitel får du et overblik over, hvad der kan ligge til grund for tidsbegrænset udlejning, og så får du også svaret på, om det skal angives i lejekontrakten, at du udlejer i en begrænset periode

OPSIGELSE AF LEJEMÅL VED SALG - qlaw

Udlejer havde forud for den 9. juni 2014 sendt flere advarsler til lejer, og retten fandt, at de tilstrækkelig klart og tydeligt havde advaret lejer om, at hans støjende adfærd var uacceptabel, og at gentagelse kunne føre til opsigelse af lejemålet Opsigelsevedr.boliglejemål(Aalborg(BoligadministrationApS(K.(Christensens(Vej(4(9200Aalborg(SV((Opsigelse(af(lejemålet(beliggende:(_____(Undertegnede(opsiger(hermed. Opsigelse af 2 værelser med adgang til køkken og bad: Kan jeg kræve aflæsning af varmemåler ved fraflytning? Opsigelse af fremlejet hus fra udlejers side. Kan vi opsige et vort tidsbegrænsede lejemål? Er opsigelse afsendt d. 29.03.1997 rettidig? Hvad stiller jeg som udlejer op med støjende lejer OPSIGELSE AF LEJEMÅL (Der må gerne oplyses flere telefonnumre) Aalborg den Underskrift(er) nedenfor: Opsigelsen skal underskrives af samtlige lejere af lejemålet. (Dvs. alle som er anført på lejekontrakten). Bemærk venligst følgende eksempel: Såfremt opsigelsen er os i hænde senest. Opsigelse 3 måneders varsel. Der er normalt 3 måneders opsigelse på et lejemål. Det betyder, at du skal betale husleje i 3 måneder, efter at du har opsagt din bolig. Dette gælder, uanset om du flytter, inden de 3 måneder er gået. Du kan opsige din lejlighed ved at sende en skriftlig opsigelse til udlejer

Information til lejere Find ledige lejemål. Opsigelse af lejemålet. 3 måneders opsigelse: Du har som udgangspunkt 3 måneders opsigelse. Vi kan dog forsøge genudlejning før opsigelsesperiodens udløb, hvis dette ønskes! Det skal dog bemærkes, at du hæfter for huslejen i alle 3. Vedr.: Ophævelse / Opsigelse af dit lejemål . Efter gentagne gange at have modtaget klager fra andre beboere i ejendommen over generende og stærk, natlig støj fra dit lejemål, har jeg flere gange, senest den 15. august 2013, skriftligt kontaktet dig og meddelt, at dit lejemål vil kunne blive ophævet, såfremt støjen gentager sig

-Ekskonen blev boende i fælles lejemål-Udlejeren vil sælge min lejlighed-Jeg vil anfægte tidsbegrænsning af mit lejemål-Mine lejere åbner sag uden om mig-Opsigelsesfrist står omtalt i lejekontrakten-Jeg bliver truet med opsigelse på grund af hash-Jeg glemte at forlænge lejekontrakten-Vi er stærkt knyttet til vor lejeboli Ved en ophævelse af et lejemål skal lejer flytte straks. Nedenfor gennemgår vi nogle af de vigtigste regler, som der er for henholdsvis opsigelse og ophævelse. Opsigelse. Er du udlejer af et enfamiliehus eller en ejerlejlighed, kan du - som hovedregel - kun opsige lejer, hvis du selv skal bo i huset/ejerlejligheden Opsigelse af dit lejemål skal ske skriftligt. Det vil sige, at din opsigelse ikke er gyldig, hvis den ikke er underskrevet af alle lejemålets lejere. Opsigelse af lejemålet skal ske til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Se i din lejekontrakt, hvor langt opsigelsesvarsel du har Side 7 af 13 Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i privat Nedenstående artikel omhandler, hvad man som lejer og udlejer skal være opmærksom på i forbindelse med opsigelse af lejemålet. Tidsbegrænset leje Nogle lejemål kan være gjort.

Opsigelse af lejebolig. Opsigelse af lejebolig skal altid ske skriftligt. Har du en underskrevet e-mail aftale med os, kan du sende en opsigelse pr. mail. Alternativt skal du lave en skriftlig opsigelse med din underskrift på. Hvis der er flere juridiske lejere skal alle skrive under Opsigelse. Ønsker du at opsige dit lejemål, skal dette ske skriftligt. Du kan sende din opsigelse med e-mail til kontakt@wekeep.dk, eller aflevere den i postkassen på adressen Dalgasgade 39, 7400 Herning.. Opsigelsesperioden er oplyst i lejekontrakten Opsigelse af lejemål ved salgAf Anders Quistgaard, Quistgaard Advokatfirma lejekontrakten tidsbegrænset. Det vigtig-ste er, at du som udlejer har et argument for at gøre lejekontrakten tidsbegrænset. Generelt skal man være lidt opmærksom på de tidsbegrænsede lejekontrakter, da boligretten i flere tilfælde har konstateret Opsigelse af lejemålet beliggende: I henhold til lejekontraktens bestemmelser, opsiger undertegnede lejer(e), hermed ovennævnte lejemål i henhold til lejekontraktens § 2, hvor lejer kan opsige lejeaftaler om beboelseslejligheder med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned

1 Opsigelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Opsigelse af lejeaftalen Tidsbestemte lejeforhold Opsigelse Aftaler om genforhandling Introduktion Tidsbestemte EL 63 Lejeaftaler kan være tidsbestemte lejeforholdet ophører således (automatisk) ved udløbet af den aftalte lejetid (uden opsigelse). Præceptiv jf Det lyder som om din søn er lejer af et værelse i en privat bolig, og for denne type lejemål er der ifølge lejeloven kun krav om en måneds opsigelse og denne skal ikke begrundes. Mvh Ebbe § 82. Udlejeren kan opsige lejeforhold om a) enkelte værelser til beboelse, når værelset er en del af udlejeren Lejere i almen bolig. Den gældende lov på området er Lov om Leje af Almene Boliger.Denne gælder i forhold til leje af almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation, almene ældre boliger, der tilhører en kommune, en region eller en selvejende institution samt for leje af ustøttede almene plejeboliger og almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution En opsigelse skal fra begge sider være skriftlig. Udlejerens opsigelse skal ydermere ledsages af en begrundelse for beslutningen samt en orientering af lejeren om dennes muligheder for at gøre indsigelser. Tilsvarende krav gælder ikke for lejeren. Udlejers opsigelse af lejer. For at en udlejer kan opsige sin lejer, skal der særlige forhold til

Du skal anføre dit lejernummer, som fremgår af breve fra os eller af lejeopkrævningen, dine kontaktoplysninger (mail-adresse og telefonnummer) samt din nye adresse. Din opsigelse skal være modtaget hos os senest den første hverdag i en måned inden kontortids ophør kl. 16.00, for at opsigelsesvarslet kan beregnes fra og med samme dato Der kan være mange grunde til, at man står alene på en lejekontrakt, og man nu gerne vil tilføje en person på lejekontrakten - det kan være en kæreste, som er flyttet ind, og skal på lejekontrakten, det kan være mor og datter, som bor sammen, hvor datteren skal på lejekontrakten Hurtigst muligt efter at vi har modtaget opsigelsen, vil vi starte genudlejningen af din bolig. Du vil derfor blive kontakte af kommende lejere, som ønsker at se boligen. Bekræftelse: Du vil hurtigst muligt modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse. Syn: Når du er fraflyttet, vil din bolig blive synet En ting er at få opsagt dit lejemål, en anden - og langt alvorligere - at få det ophævet! Forskellen på 'en opsigelse' og 'en ophævelse' viser sig ved, at du ved 'en ophævelse' skal flytte straks, dvs. uden yderligere varsel, og dermed får du ingen tid til at se dig om efter en ny bolig Lejere ramt af skimmelsvamp - udlejer vil vaske det væk. Enlig mor med tre børn fik opsagt sit lejemål med omgående virkning, fordi hun nægtede udlejer og vicevært adgang til sin. Hvad er opsigelsesvarslet ved opsigelse af et værelse? Ved opsigelse af et værelse følger det af lejelovens § 82, stk. 1, litra a, at udlejer kan opsige et lejemål af et værelse med 1 måneds varsel uden, at der skal foreligge en nærmere begrundelse for opsigelsen

populær: